Foto's Huizen Kroniek

Kroniek van het jaar 1890


BHIC, Kantongerecht Veghel, toegang 42 inv. nr. 30 vonnis 39  dd. 23-1-1890   Adam van der Heijden, 70 jaar, landbouwer geboren te Erp en wonende te Zondveld (Het Gerecht 1). Op 8 januari te Veghel ter plaatse den Rouwenkamp (Zondveld) aangehouden, toen hij daar een koperdraden wild- of hazenstrik aan het bewaken was. De veldwachter zag gedaagde vanaf zijn land langs een omweg naar de strik lopen en daar neerhurken. Toen de veldwachter ging kijken zag hij dat de strik verdwenen was en het niemand anders geweest moest zijn dan gedaagde die dit op zijn geweten had. Veldwachter Karel Westerman is daarop naar de woning van Adam van der Heijden gegaan welke ook bekende dat hij het geweest was. Drie gulden boete.

GA Veghel, inv. nr. 26, fol. 166 en 168v.   De burgemeester vertelde de gemeenteraad op 1 februari 1890 dat B&W onderhandeld heeft over de aanleg van de nodige stukjes grond voor de aanleg van de weg naar Zondveld. Dat was goed gegaan op één uitzondering na. Gijsbertus van den Nieuwenhuijzen vroeg bovenmatig veel. Op 25 februari 1890 besloot de gemeenteraad om toch maar te beginnen met de weg als Gijsbertus van den Nieuwenhuizen bij zijn vraagprijs blijft.

BHIC, Rechtbank Den Bosch, toegang 24 inv.nr. 238 vonnis 10.   Jan Biemans werd geboren te Zijtaart op de Heihoef op 23 januari 1876 als zoon van Martinus Biemans en Ardina Bouw. Op 18 maart 1888 deed hij in Zijtaart zijn eerste communie en een paar maanden later, op 2 juli 1888, werd hij er gevormd.

Toen Jantje 14 jaar was liet hij op 16 maart 1890 zijn kudde schapen op andermans grond lopen. De veldwachter sprak hem hierover aan en vroeg de jongen zijn naam om hem te bekeuren. Jan antwoordde hierop:“Verrek, loop naar de klooten, lamstraal daar gij zijt!” Dat was een belediging van een ambtenaar in functie. Jantje moest voor het gerecht in Den Bosch verschijnen. Ondanks zijn jeugdige leeftijd kreeg hij van de rechter toch een boete van 5 gulden.

BHIC, Kantongerecht Veghel, toegang 42 inv. nr. 30 vonnis 194  dd.5-5-1890   Jan van Rijt, 56 jaar, arbeider bij Johannes van Rijt in het gehucht Doornhoek (Pastoor Clercxstraat 12). Hij had plaggen gestoken en gras geplukt op de Bieschense dijk. Jan had met een krabzeis al wat verzameld en neergelegd op het erf van zijn baas, welke aan die weg gelegen was. Drie gulden boete.

GA Veghel, inv. nr. 26, fol. 172.   De voorzitter zei dat de kunstweg op 8 mei was aanbesteed en aangenomen door Th. en W. van Lee te Veghel voor f 26.960, als laagste inschrijver, terwijl de begroting f 31.557 bedroeg. Deze aanbesteding werd op 10 mei 1890 goedgekeurd.

BHIC, Kantongerecht Veghel, toegang 42 inv. nr. 30 vonnis 266 dd. 26-7-1890   Eertijds was het een gebruik om te “tafelen” als een meisje voor de bruiloft een verloving uitmaakte. Dat gebeurde op 24 mei 1890 aan De Doornhoek, toen er getafeld werd vanwege een van de dochters van Arnoldus van Asseldonk (Pastoor Clercxstraat 1). Hij was de overgrootvader van Harrie van Asseldonk op Krijtenburg.

Er was flink herrie geschopt. Het lawaai was te horen “reeds op een afstand van bijna een half uur gaans.” De veldwachter en enkele andere getuigen waren op de herrie afgekomen en zagen “dat in het gehucht Zijtaart onder de gemeente Veghel, ter plaatse genaamd Doornhoek, een groot leven en rumoer werd gemaakt, bestaande uit roepen, schreeuwen, razen en tieren en het blazen op horens en fleschen.” Men sloeg de bodem van een fles, en dan kon daarop geblazen worden als op een trompet. Petrus Kremers (De Kampen 6) was met zo’n bodemloze fles in de hand gezien. Er waren wel zo’n vijftien man aan het keet schoppen.

De veldwachter arresteerde een groepje van vijf dat bij elkaar stond. De rest rende weg. Deze vijf moesten voor het kantongerecht verschijnen. Het waren Petrus van Asseldonk, oud 33 jaren, Hendrik van Asseldonk, oud 28 jaren, landbouwers en allebei wonend in Zijtaart (Pastoor Clercxstraat 1), Antonius van den Oever, landbouwer, geboren in Sint-Oederenrode, oud 37 jaren, ook in Zijtaart wonend, Johannes Smits, oud 38 jaren, geboren in Schijndel en wonend in Zijtaart (Pastoor Clercxstraat 31) en Petrus Kremers, oud 29 jaren, klompenmaker, wonend in Zijtaart (De Kampen 6).

De gedaagden ontkenden. De Van Asseldonken beweerden dat zij bij de troep waren gekomen om hun zus te beschermen, op wie dat tafelen gemunt was. Petrus Kremers was in het bezit van een bodemloze fles, maar beweerde uit schrik te zijn gaan lopen. De rechter trapt er niet in en veroordeelde alle vijf tot ieder een boete van drie gulden.

PA Zijtaart, parochiememoriaal.   Op 22 mei 1890 werd in de parochie Zijtaart het broederschap van de vijf scapulieren opgericht.

BHIC, inv. nr. 11058 d.d. 22-05-1890.   De totale lengte van de verhardde weg over Zijtaart was 3.600 meter. De Provinciale Waterstaat gaf op 22 mei 1890 toestemming dat L. Vervoort uit Veghel het dagelijks toezicht heeft bij het aanleggen van de nieuwe keiweg.

 

www.kranten.kb.nl, Het nieuws van de dag 25-6-1890

  Men schrijft ons uit Vechel (N. Br.): Het driedaagsche feest, dat de sociëteit Concordia alhier verleden week bij gelegenheid van haar 50-jarig bestaan vierde en dat Maandag een aanvang nam, is boven verwachting geslaagd. Het behoeft nauwelijks vermeld, dat het geheele dorp in feestdos was en de driekleur uit alle woningen wapperde.

Maandagnamiddag werd het begin van het feest aangekondigd door kanonschoten en werd ter inleiding door Vechel's Mannenkoor een schoon concert gegeven, waarvan het hoofdnummer — de feestcantate, vervaardigd door den Heer I. P. Niesen, hoofd der school in de wijk Zijtaart — het glanspunt vormde. De uitvoering liet niets te wenschen over en gaf bewijs van degelijke studie en ambitie.

De tweede dag, welke bestemd was voor het houden van den grooten historischen optocht, begon met gunstig weder, doch deed later den grootschen aanblik door een flinke regenbui wel eenigzins verminderen. Eerst werd op het feestterrein eene matinee gegeven van de muziek der schutterij uit 's Hertogenbosch, welke druk bezocht werd.

Te 3 uren rangschikten zich de verschillende groepen voor den optocht, welke bestond uit vijf historische groepen. De eerste stelde voor: Julius Paulus en Claudius Civilis, de hoofden der Batavieren als grondleggers van ons vrije volk, met den uit die tijden vermaarden boogschutter Soranus. De tweede groep bestond uit Hertog Jan van Brabant, met een stoet van edellieden, enz., die in 1310 gronden afstond en als een der grondvesters dezer gemeente word genoemd. Toen volgde de derde groep, Jhr. Walraven van Erp, die in 1612 als Heer van Vechel werd gehuldigd, en Johan van Boekhoven, pensionaris van Antwerpen, die van den Koning van Spanje de heerlijkheid kocht voor ƒ 10,000. De vierde historische groep werd gevormd door Prins Willem V en den hertog van Brunswijk-Wolfenbuttel. In deze groep kwamen ondermeer voor, behalve het gevolg der vorstelijke personen, Louis Francois Kraijenhof, een Vechelaar, uitmuntende in welsprekendheid, schrijver van verschillende geleerde werken, en een naamgenoot Cornelis Johannes Kraijenhof, die als officier bij de genie in 1769 van hier naar Spanje vertrok en aldaar een grooten naam verwierf bij den aanleg van kanalen De vijfde groep stelde voor: Willem Toll met zijn zoon en den landvoogd Gessier. De groepen werden afgewisseld door muziekkorpsen, enz.

Over den optocht in zijn geheel ging een algemeene roep van goedkeuring en bewondering. De groepen wedijverden met elkaar in juiste en keurige costumeering. Honderden vreemdelingen waren tegenwoordig en lieten zich, ondanks den plassenden regen, niet uit hunne vroolijke feeststemming brengen. Nadat de optocht ontbonden was, werd door het bovengenoemde muziekkorps een prachtig concert gegeven, dat goed slaagde, en de dag van Dinsdag werd besloten met een groot souper, opgeluisterd door de strijkmuziek der kapel en gekruid door eene aangename stemming.

De derde en laatste dag van het gouden feest bracht beter weder, en daarmede ook het groote aantal handboogschutterijen, die aan het concours zouden deelnemen. De ontvangst had ordelijk plaats en aan de verschillende presidenten werd de eerewijn aangeboden. Daarna begon de wedstrijd, welke opgewekt voorbijging en waarbij het niet ontbrak aan hevigen kamp om den prijs der overwinning, 's Middags te 4 uren werd de optocht van Dinsdag opnieuw samengesteld, doch ditmaal vermeerderd met de schutterijen, voorafgegaan door hunne banieren. De overwinnende gezelschappen werden tevens voorgegaan door een page, die op een zijden kussen den behaalden prijs droeg.

 
PA Zijtaart, parochiememoriaal.   Pastoor Smits schreef: 'In de zomer werd begonnen met de aanleg van eenen kunst- of keiweg door deze parochie langs kerk en pastorie. Lang, zeer lang, had men verlangend daarnaar uitgezien. Velen hadden zich beijverd om de weg te verkrijgen, doch van de parochianen niemand meer dan Joannes van Lith en Christ Schepers, beiden bewoners van Zondveld. Gelukkig werden zij gesteund door den Heer Frans Manders, lid van de Gemeenteraad te Veghel en tevens lid der Provinciale Staten. Door de krachtige en volhardende pogingen van deze heer werd de gemeenteraad ten gunste van onzen weg gestemd, en werd er in de Provinciale Staten een subsidie verkregen van 45 percent.

De weg werd aangenomen en is ook aangelegd door de gebroeders Van Lee te Veghel. Met het werk, begonnen in juni, was de bestrating reeds gevorderd tot aan de heide van Zondveld, toen de barre winter inviel, die drie maanden duurde en allen arbeid belette. Na afloop des winters, in het voorjaar van 1891, werd aanstonds het werk hervat en circa Paschen voltooid. Gaarne had men de weg doorgetrokken gezien tot aan den grintweg van Lieshout naar St. Oedenrode; geen middelen zijn onbenut gelaten om den gemeenteraad daartoe te brengen, maar tot dusverre is men daarin niet geslaagd.'

'Oude Herinneringen', door Karel van Eert, Brabants Dagblad d.d. 1961.
  Karel van Eert schreef in 1961: 'In 1889-1890 is toen de keiweg aangenomen (..). Ook zijn toen de eiken bomen gepoot, die nu als zware bomen worden omgehakt om plaats te maken voor de nieuwe weg.'
 
BHIC, Kantongerecht Veghel, toegang 42 inv. nr. 30 vonnis 305  dd. 21-7-1890   Theodorus van Asseldonk Antoonzoon, 19 jaar, geboren en wonende te Zijtaart (Pastoor Clercxstraat 22). Heeft op 24 juni de aan zijn toebehorende hond los laten lopen zonder de voorgeschreven muilkorf. Een gulden boete.

BHIC, Kantongerecht Veghel, toegang 42 inv. nr. 30 vonnis 481 (1890)   Hendrikus Opheij, 58 jaar, geboren te Erp en wonende op den Biezen (Biezendijk B). Hij werd op 2 november betrapt omdat hij op den Biezen wildstrikken in een heg had geplaatst. De veldwachters hadden zich verdekt opgesteld en zagen Hendrikus in alle vroegte de strik bewaken. Na enige tijd liep Hendrikus naar de heg om te kijken of de strik nog goed gesteld was. De veldwachter ging daarop naar hem toe en sprak hem daarop aan. Hendrikus reageerde met beledigende uitdrukkingen en verklaarde later voor de rechter dat hij wel naar de strik gekeken heeft, maar deze niet op die plaats gezet had. Twintig gulden boete.

Rotterdamsch Nieuwsblad, 12 september 1890  

Zekere Johannes Smits, van Uden, is gisteren, als verdacht van diefstal met braak in de woning van den onderwijzer, te Zijtaart nabij Veghel, in den nacht van 7 op 8 dezer, gevankelijk in het huis van bewaring te ‘s Hertogenbosch gebracht. Hij ontkent alle schuld, alhoewel de laarzen van bedoelden onderwijzer aan zijn voeten werden teruggevonden.

BHIC, Kantongerecht Veghel, toegang 42 inv. nr. 30 vonnis 483  dd. 7-11-1890   Antonius Thijssen, Martinuszoon, 21 jaar, wonende te Zijtaart. Hij had in het gehucht Zijtaart met een eenloops jachtgeweer met kruit en hagel geladen op de grond van Gerardus Brugmans gelopen. Het geweer werd in beslag genomen en hij moest twee boetes van elk tien gulden betalen. Hij kreeg een boete omdat hij geen jachtvergunning had en een omdat hij zonder toestemming op grond van een ander liep.

GA Veghel, inv. nr. 26, fol. 184.   De burgemeester informeerde de gemeenteraad op 12 december 1890 dat de nodige stukjes grond voor de weg naar Zondveld zijn aangekocht:

3,28 are van de kinderen van Johannes van Asseldonk voor f 24 per are.

2,02 are van Johannes van Eijndhoven voor f 26 per are.

0,62 are van Johannes van de Rijt voor f 26 per are.

0,20 are van Johannes van Asseldonk voor f 15 per are.

0.46 are van de kinderen van Jan van Sleeuwen voor f 12 per are.

0,21 are van de kinderen van Antonie de Leest voor f 9 per are.

 

Bouwstijlen - Thema's - Groei - Organisaties - Veldnamen
Afkortingen - Toelichting verenigingen - Toelichting Huizen - Toelichting Kroniek - Downloads