Foto's Huizen Kroniek

Jekschotstraat 1

Foto uit 1964
Foto uit juni 2006
Foto uit juni 2006


Ouderdom
Het huis wordt in 1549 een nieuw huis genoemd, maar volgens het cijnsboek van Jekschot stond er omstreeks 1520 al een ouder huis. Het huis wordt vermeldt in een register van huizen uit 1761. In 1766 wordt vermeld dat het afgebroken is, maar in 1771 staat er weer een nieuw huis op dit perceel. De oude boerderij staat er nog, maar zonder huisnummer. Er naast is een nieuw woonhuis gebouwd met adres: Jekschotstraat 1.
 

   
Beschrijving Datum Bronnen
'uitter hoeven gekocht tegen Lambrecht Henrick Dielisssoon' 1520-1556 Jekschot, havercijns 2.
‘Een nyew huys mitten nyewen lande vander gemeynten aengekocht ende mit enen acker lants genoemt Happen heye, groot ca. 9 ‘loepensaets’, gelegen in Veghel op Sontvelt
     - e.z.: de erfgenamen van Jans soene wylen Jan Stanssarts
     - a.z. en e.e.: ‘die gemeynt’
     - a.e.: het goed van Hanrick Dircxs Wouters
Ook ‘een stuck lants’, genoemd den Elsecker, groot ca. 4 ‘loepensen’, gelegen als voor. Ook ‘enen bempt’, genoemd Hoelen bempt, groot ca. 1/ ‘buenre’, gelegen ‘binnen den palen van Vechel in die heerlicheyt van Jekscot’. Ook de van ‘enen heytvelde mitten bosch’, waarvan de andere van Hanrick Dircxs is, gelegen in veghel op Sontvelt. Ook de van ‘enen aabempt’, groot de hele beemd ca. 1 ‘dachmaet’, gelegen als voor int Akart. Ook de van ‘enen bemptken’, gelegen in de parochie Beeck.

Het goed is belast met jaarlijks de helft van:
     - een grondcijns van 1 oude groot aan de heer van Helmont
     - een grond cijns van 1 oort stuivers aan de landsheer
     - 2/3 deel van een ‘heychyns’ van 2 stuivers aan ‘den gebueren
       van Vechel’
     - 16 stuivers en 9 ‘placken’aan de heer van Jekschot
     - 8 2/3 vaten haver, ‘Roedtser maten’ aan dezelfde heer
     - 4 ‘smalder hoenderen’ aan voornoemde heer 
     - 13 vaten rogge, Veghelse maat, aan ‘den canonicken van Sente
       Oeden Roede’
     - 5 Carolus gulden aan Wouteren Willem Wouterss
     - een grondcijns van 1 oort stuivers uit ‘bemptken’ in Beeck
27-05-1549 R25, fol. 435-437.
Een ‘huijs, hostadt, houdtwas, hoff, schuer, bomgaert ende erffenisse daer bij geleghem’, groot 9 lopens, gelegen ‘opt Zontvelt’
     - e.z.: het goed van Jan Janssen, alias Scoenmaker
     - a.z.: het goed van Dierck Heeseckers
     - e.e.: het goed van Philips Jans Peters
     - a.e.: de gemeint

Dit deel is belast met jaarlijks:
     - 7 oort cijns aan de heer van Helmond
     - 1 oort cijns aan ‘het boeck van Den Bossche’
01-03-1599 R42, fol. 241-244.
'Huijs metten aengelegen lande opt Sontvelt'
     - e.z.: Claes Meuss
     - a.z.: de weduwe van Willemken Nelis
     - e.e.: de straat
     - a.e.: Lijsken Philipsen
Het goed is belast met jaarlijks
     - een cijns van 2 stuivers aan de heer van Helmond
     - een cijns van 1 oort 'int boecxken van Sherthogenbos' aan de hoge
       rentmeester
     - 2 stuivers 'heijcheijns' aan de 'naebueren van Vechgel'
11-06-1632 R45, fol. 242-245.
'Huijs, hoff, schuer, bomgaert metten aengelegen lande, soo groese, hoijlandt als andersints', gelegen ter plaatse genoemd 'Hooch Sontvelt'
     - e.z.: het goed van de minderjarige kinderen van Peter Cornelis
     - a.z.: de erfgenamen van Nicolaes Meeussen
     - e.e.: het goed van Lijsken Philipsen
     - a.e.: de gemeint
26-05-1647 R47, fol. 180-182.
‘Een seecker huijs, schuer, hoff, boomgaert, landerijen, groese, heij ende weije’, gelegen ‘opte Hoogh Sontvelt’
     - e.z.: het huis of goed van Henrick Peter Elias
     - a.z..: het goed van de kinderen van Peter Cornelis
     -  e.e.: Lijsken Philipsen
     - a.e.: de gemeint
17-03-1651 R50, fol. 78-78v.
‘Huys, hoff, boomgaert ende d' lant’ 1657 VP-1657, nr. 185.
'Huijs met circa 3 loopens lant opt Zontfelt' 1738 VP-1738, fol. 568.
Kadaster: Zondveld E1323, huis, schuur en erf, 7,80 are 1832 Kadaster 1832.
Kadaster: Zondveld E1323, huis, stal, 2 schuren en bakhuis, 7,80 are 1877 Art. 3232.
Op 18-10-1961 kreeg P. Klaassen, wonend op Zondveld A 129, vergunning om een kippenhok te bouwen. 18-10-1961 BV na 1936.
Op 21-07-1964 kreeg P.A. Klaassen, wonend op Jekschotstraat 1, vergunning om een veldschuur te bouwen. 21-07-1964 BV na 1936.
In 1967 werd een klein stukje van het perceel aan de gemeente verkocht voor de verbreding van de weg en werden percelen samengevoegd; hierna kadaster: Jekschotstraat 1, E3542, boerderij, bouwland en grasland, 1,3730 hectare 1967 Art. 5664.
Adres: Zondveld 650 (1846-1870), Zondveld 841 (1870-1892), Zondveld 847 (1892-1898), Zondveld 820 (1898-1910), Zondveld G 100 (1910-1921), Zondveld G 115 (1921-1931), Zondveld G 115 (1932-1942), Zondveld A 129 (1943-1963), Jekschotstraat 1 (vanaf 1963) 1846-1963 Inv. nr. 1702 t/m 1708 en 1710 t/m 1712; art. 5664, doc. Veghel, nr. 383 en nr. 769.
 

Eigenaars Datum Bronnen
Godefridus, zoon van Cornelis van den Horrick Vermeld in 1484 Hg-89.
Goiart Conincx Voor 1520 Jekschot, hoendercijns 2
Lambertus, zoon van Hendricus, weduwnaar van Katharina, dochter van Godefridus Cornelis van den Horrick, met 5 kinderen Verwerving 1499-1524 Hg-89.
Lambrecht Hendrick Dielissoon Voor 1520 Jekschot, havercijns 2.
Dirck, zoon van Wouter Aert Henricxss Vermeld 1499-1524 Hg-89.
Agnes weduwe van Dirck, zoon van Wouter Aert Henricxss, en haar kinderen Daniel, Hanrick en Katheryn (getrouwd met Willemen Aert Philipssoen) Vermeld op 14-12-1547 R25, fol. 291.
De kinderen van Dirck, zoon van Wouter Aernt Hanricx en Agnees, dochter van wijlen Danelt Goertssoen, namelijk: Hanrick, en Katharina (getrouwd met Willem, zoon van Aernt Philipssoen die Lew) Verwerving van het deel van hun broer Daniel op 14-12-1547, vermeld op 27-05-1549 R25, fol. 291 en fol. 435-437.
Willem Aert Philips, getrouwd met Lijntken Deling op 27-05-1549 R25, fol. 435-437.
De kinderen van Willem Aert Philips en Lijntken, namelijk: Dierck en Heijlken (getrouwd met Meeus Jan van Erp) Vermeld op 01-03-1599 R42, fol. 241-244.
Meeus Jans van Erp Deling op 01-03-1599 R42, fol. 241-244.
Heijlken, dochter van Willem Aert Philips, weduwe van Meeus van Erp Voor ca. 1632 Hg-89.
De 3 kinderen van Heijlken Willem Aert Philips Vererving ca.1632 Hg-89.
Niclaes en Peter, kinderen van Meus van Erp en Heijlken Vermeld op 11-06-1632 R45, fol. 242-245.
Peter Meeussen Deling op 11-06-1632 R45, fol. 242-245.
Jan Willem Jan Aelberts heeft verkocht aan zijn zwager Thonis Peeter Meeuss, zijn 1/4 deel, van zijn vrouw dochter van Peeter Meeuss. Verkoop op 26-05-1647 R47, fol. 180-182.
Antonis, Meriken, Anna en Jenneken, kinderen van Peter Meeussen Vererving 1647-1651 Hg-89.
Jan Jan Martens, man van Anneken, dochter van Peter Meussen (voor 1/4 deel dat zijn vrouw erfde) Vermeld op 17-03-1651 R50, fol. 78-78v.
Anthonis Peter Meussen (koopt 1/4 deel van zijn zwager Jan Jan Martens) Koop op 17-03-1651 R50, fol. 78-78v.
Thonis Peter Meeussen Vermeld in 1657 VP-1657, nr. 185.
Adriaan Teunis Peter Meeussen Vermeld 1702-1722 VP-1702, fol. 274; VP-1722, fol. 594.
Antonij en Heijlken, kinderen van Adriaan Tunis Peter Meeussen Vererving 1738-1742 VP-1738, fol. 568.
Hendrik Willem Stoots Deling 1738-1742 VP-1738, fol. 568.
Peter Wouters van der Heijden Koop op 25-04-1761 VP-1753, fol. 240v en fol. 241.
Willem Hendrix van der Asdonk Koop op 01-05-1767 VP-1761, fol. 264.
Thomas, Marten en Johanna, kinderen van Willem van der Asdonk, en Jenneke, dochter van Willem, zoon van Willem van der Asdonk Vererving 1785-1795 VP-1785, fol. 260v.
Marij Olijslagers, weduwe van Peter Lambert Leenders Koop op 07-10-1795 VP-1785, fol. 260v.
De kinderen van Peter Lambert Leenders Vererving 1795-1803 VP-1785, fol. 260v.
Lambert Peter Lambert Leenders Deling op 26-11-1803, vemeld in 1808 VP-1785, fol. 260v; II-E-238, nr. O-21.
Faaske Rut de Leest, weduwe van Peter Lambert Leenders Aangifte op 10-02-1810 VP-1785, fol. 260v.
Jan Dielis Pepers, landbouwer op Zondeld Verwerving 1810-1820; vermeld in 1832 Maatboek 1810, nr. 2885 (3377); kadaster 1832.
Jan Pepers en verdere erfgenamen Vererving 1832-1876 Art. 515.
Lambertus Pepers, landbouwer Verwerving in 1876 Art. 3118.
Lambertus Pepers en consorten (waarschijnlijk na overlijden van zijn vrouw) Vererving 1877 Art. 3232.
Theodorus en Antonetta Pepers Verwerving in 1893 Art. 3232.
Theodorus Pepers Verwerving in 1900 Art. 3232.
Antonetta Pepers Verwerving in 1902 Art. 3232.
Antonetta Pepers, weduwe van Johannes van den Brand, landbouwer Vererving in 1936 Art. 5664.
Hendrika Delisse, wonend te Zijtaart, huisnr. A 68 Verwerving in 1951, vermeld in 1967 Art. 5664.
 

Bewoners Datum Bronnen
Arien Theunis Peter Meussen, Engel sijn vrouw, Heijltie, Anthonij, en Leendert, haere kinderen onder de sestien jaer Vermeld in 1709 II-E-38
Adriaen Theunis Peter Meeussen Vermeld 1709-1724 II-B-28 (1709), II-E-68 (1710), 237 (1712), 70 (1713), 71 (1714), 81 (1715), 73 (1716), 74 (1717), 121 (1718), 122 (1719), 123 (1720), 124 (1721), 86 (1722), II-B-48 (1724).
Matig arm.
Boven de 16: Hendrick Willem Stoots (man), Hijlke (vrouw), Engel (moeder).
Onder de 16: Jacob Hendrix (knecht)
Vermeld in 1736 II-E-66
Hendrik Willems Vermeld in 1736 II-E-17 en 18, nr. 341.
Hendrick Willem Stoots Vermeld in 1736 II-E-75 (1737).
Joannis Dirk Doncquers Vermeld in 1736-1761 II-E-17 en 18, nr. 341.
Leendert, zoon van Antonij Adriaens Vermeld in 1761 II-E-17 en 18, nr. 341.
'afgebroke' Vermeld in 1766 II-E-17 en 18, nr. 341.
Wilm van der Asdonk Vermeld in 1771 II-E-17 en 18, nr. 341.
Jan Reynders Vermeld in 1776 II-E-17 en 18, nr. 341.
Jan Leenders van de Ven Vermeld in 1781-1791 II-E-17 en 18, nr. 341.
Bartel, zoon van Peeter Lambert Leenders Vermeld in 1798 II-E-17 en 18, nr. 341.
Johannes Jan Ketelaars Vermeld 1806-1808 E248 (1806), E249 (1807), E250 (1808)
Matijs van Roosmalen Vermeld in 1810 E251 (1810)
Man: Mathijs J. van Roosmalen, 50 jaar, geboren op 24-6-1760 in Liempde
Vrouw: Johanna W. van der Heijden, 44 jaar, geboren op 25-12-1766 in Sint-Oedenrode
Kind: Peter M. van Roosmalen, 17 jaar, geboren op 17-12-1783 in Sint-Oedenrode
Kind: Niclaes M. van Roosmalen, 15 jaar, geboren op 15-12-1795 in Sint-Oedenrode
Kind: Johannes M. van Roosmalen, 11 jaar, geboren op 28-12-1799 in Sint-Oedenrode
Kind: Dirk M. van Roosmalen, 8 jaar, geboren op 3-6-1802 in Sint-Oedenrode
Kind: Willemyna M. van Roosmalen, 5 jaar, geboren op 28-06-1805 in Sint-Oedenrode
Kind: Johanna M. van Roosmalen, geboren op 20-5-1802 in Sint-Oedenrode
Kind: Lamberdien M. van Roosmalen, 0 jaar, geboren op 26-10-1810 in Veghel
Vermeld in 1810 NA1588, Bevolkingsregister 1810
Man: Theodorus Pepers, 33 jaar, bouwman, geboren in Veghel
Vrouw: Hendrina Oppers, 33 jaar, geboren in Sint-Oedenrode
Kind: Johannes Pepers, 8 jaar, geboren in Veghel
Kind: Jan Pepers, 7 jaar, geboren in VeghelKind: Martinus Pepers, 4 jaar, geboren in Veghel
Kind: Joanna Maria Pepers, 1 jaar, geboren in Veghel
Inwonend: Antonetta van Velthoven, 55 jaar, geboren in Erp
Dienstknecht: Martinus van Laarschot, 22 jaar, geboren in Erp
Dienstmaagd: Petronella Vervoort, 16 jaar, geboren in Sint-Oedenrode
Vermeld in 1830 NA1590, Bevolkingsregister 1830
Dirk Jan Dielis Pepers
De weduwe van Jan Dielis Pepers
Vermeld 1833-1840, de weduwe kwam in 1838 uit Eerde NA1224
Man: Theodorus Pepers, 43 jaar, bouwman, geboren in Veghel
Vrouw: Hendrina Oppers, 44 jaar, geboren in Sint-Oedenrode
Kind: Johannes Pepers, 16 jaar, geboren in Veghel
Kind: Martinus Pepers, 14 jaar, geboren in Veghel
Kind: Philippus Pepers, 8 jaar, geboren in Veghel
Kind: Francis Pepers, 6 jaar, geboren in Veghel
Kind: Lambertus Pepers, 3 jaar, geboren in Veghel
Kind: Joanna Maria Pepers, 11 jaar, geboren in Veghel
Inwonend: Antonetta van Velthoven, 65 jaar, geboren in Erp
Vermeld in 1840 NA1591, Bevolkingsregister 1840
Dirk Jan Pepers en de weduwe van Jan Dielis Pepers Vermeld 1842-1849 NA1225
Dirk Pepers Vermeld in 1846-1870 Inv. nr. 1702 t/m 1705.
Hoofd: Dirk Pepers, geboren in september 1796 te Veghel, landbouwer
Vrouw: Hendrina Oppers, geboren in december 1795 te Sint-Oedenrode
Zoon: Philippus Pepers, geboren in september 1832 te Veghel, akkerbouwer
Zoon: Johannes Pepers, geboren in januari 1835 te Veghel, akkerbouwer
Zoon: Lambertus Pepers, geboren in december 1836 te Veghel, akkerbouwer
Kleinzoon: Antonius Pepers, geboren in mei 1850 te Veghel, schoolleerling
Kleindochter: Hendrika Smits, geboren in 1857 te Erp
Dienstmeid: Anna Verhulst, geboren op 27-7-1841 te Veghel
Vermeld op 31-12-1859 Invulbiljetten 31-12-1859, inv. nr. 1764
Vader: Dirk Pepers, geboren in 1796 te Veghel
Moeder: Henrica Oppers, geboren in 1796 te Sint-Oedenrode
Zoon: Martinus Pepers, geboren in 1826 te Veghel, doorgestreept, op 25-3-1851 vertrokken naar Sint-Oedenrode
Zoon: Philippus Pepers, geboren in 1831 te Veghel
Zoon: Lambertus Pepers, geboren in 1836 te Veghel
Dochter: Johanna Maria Pepers, geboren in 1828 te Veghel, doorgestreept, op 31-7-1855 vertrokken naar Erp, gehuwd op 1-6-1855
Inwonend: Petronella Vogels, geboren in 1838 te Veghel, schoolleerling, doorgestreept, in 1857 vertrokken naar Bevolkingsregister V, fol. 40
Vermeld in 1849-1862 NA1591, Bevolkingsregister 1849-1862
Hoofd: Dirk Pepers, geboren in september 1796 te Veghel, doorgestreept, overleden op 16-3-1869
Vrouw: Hendrina Oppers, geboren in december 1795 te Sint-Oedenrode
Zoon: Philippus Pepers, geboren in september 1832 te Veghel, doorgestreept
Zoon: Johannes Pepers, geboren in januari 1835 te Veghel, doorgestreept, overleden op 10-8-1863
Zoon: Lambertus Pepers, geboren in december 1836 te Veghel
Kleinzoon: Antonius Pepers, geboren in mei 1850 te Veghel, doorgestreept bij de volkstelling van 1-12-1869
Kleindochter: Hendrika Smits, geboren in 1857 te Erp te Veghel
Bijschrift, zoon: Philippus Pepers, geboren op 1-9-1831 te Veghel, bijgeschreven bij de volkstelling van 1-12-1869
Vermeld in 1862-1870 Bevolkingsregister 1862-1870, inv. nr. 1605, blad nr. 859, Zondveld, huis nr. 650
Vrouw: Hendrina Oppers, weduwe van Dirk Pepers, geboren op 7-3-1795 te Sint-Oedenrode
Zoon: Philippus Pepers, geboren op 8-9-1831 te Veghel, doorgestreept
Zoon: Lambertus Pepers, geboren op 30-12-1836 te Veghel
Kleindochter: Hendrika Smits, geboren op 21-9-1857 te Erp
Dienstknecht: Hendrikus Delissen, geboren op 22-12-1857 te Erp
Dienstknecht: Gijsbertus van Uden, geboren op 2-5-1854 te Nistelrode
Dienstmeid: Johanna Zegers, geboren op 17-12-1852 te Veghel
Vermeld op 1-12-1869 Volkstelling op 1-12-1869, inv. nr. 1777
Hoofd: Hendrina Oppers, weduwe van Dirk Pepers, geboren in december 1795 te Sint-Oedenrode, doorgestreept, overleden op 4-9-1874
Zoon: Philippus Pepers, geboren op 1-9-1832 te Veghel, doorgestreept, geboekt naar fol. 1380
Zoon: Lambertus Pepers, geboren in december 1836 te Veghel, doorgestreept, geboekt naar fol. 1392
Kleindochter: Hendrika Smits, geboren in 1857 te Erp te Veghel, doorgestreept, op 12-4-1876 naar Erp verhuisd
Vermeld 1870-1876 Bevolkingsregister 1872-1890, inv. nr. 1630, fol. 1381, Zondveld
Hoofd: Lambertus Pepers, geboren op 29-12-1836 te Veghel
Vrouw: Antonetta van Kleef, geboren op 22-5-1847 te Sint-Oedenrode, op 12-2-1874 uit Sint-Oedenrode gekomen, doorgestreept, overleden op 7-3-1877
Bijschrift, dochter, Hendrika Pepers, geboren op 3-1-1875 te Veghel, doorgestreept, overleden op 11-7-1891
Bijschrift, zoon: Theodorus Pepers, geboren op 7-2-1876 te Veghel
Bijschrift, zoon: Wilhelmus Pepers, geboren op 5-2-1877 te Veghel, doorgestreept, overleden op 19-4-1877
Bijschrift, vrouw: Godefrida van Nunen, geboren op 19-2-1848 te Veghel, op 4-11-1878 uit Nuenen gekomen, doorgestreept, overleden op 24-9-1879
Bijschrift, dochter: Antonetta Pepers, geboren op 12-9-1879 te Veghel, doorgestreept, doorgehaald bij de volkstelling van 1879
Bijschrift 31-3-1888, Antonetta Pepers, geboren op 12-9-1879 te Veghel
Bijgeschreven op 1-3-1874, vermeld 1874-1892 Bevolkingsregister 1872-1890, inv. nr. 1630, fol. 1392, Zondveld
Hoofd: Lambertus Pepers, geboren op 28-11-1836 te Veghel
Dochter: Hendrika Pepers, geboren op 3-1-1875 te Veghel
Zoon: Theodorus Pepers, geboren op 7-2-1876 te Veghel
Dienstknecht: Hendrikus Nolle, geboren op 26-9-1857 te Uden
Dienstmeid: Maria de Wit, geboren op 3-9-1860 te Uden
Vermeld op 31-12-1879 Volkstelling op 31-12-1879, inv. nr. 1805
Hoofd: Lambertus Pepers, geboren op 29-12-1836 te Veghel, doorgestreept, overleden op 5-1-1899
Zoon: Theodorus Pepers, geboren op 7-2-1876 te Veghel, doorgestreept, overleden op 15-6-1900
Dochter: Antonetta Pepers, geboren op 12-9-1879 te Veghel, doorgestreept, geboekt naar register A-B, fol. 245
Vermeld 1892-1910 Bevolkingsregister 1892-1910, inv. nr. 1631, fol. 1442
De kinderen van Lambert Pepers Vermeld in 1898-1908 en opgevolgd in dezelfde periode Inv. nr. 1707.
Antonetta Pepers Bijschrift in 1898-1908 Inv. nr. 1707.
Bijschrift op 5-3-1903, hoofd: Johannes van den Brand, geboren op 5-1-1875 te Uden, op 2-3-1903 uit Uden gekomen
Bijschrift op 5-3-1903, vrouw: Antonetta Pepers, geboren op 12-9-1879 te Veghel, van register M-R, fol. 1442
Bijschrift op 30-1-1907, Godefrida van de Brand, geboren op 29-11-1907, te Veghel
Op 2-3-1903 in dit huis komen wonen. Bevolkingsregister 1892-1910, inv. nr. 1627, fol. 245
Johannes van den Brand (getrouwd met Antonetta Pepers) Bijschrift in 1903-1908, opgevolgd in 1910-1921, verhuisd naar Pastoor Clercxstraat 25 Inv. nr. 1706 t/m 1708.
Hoofd: Johannes van den Brand, geboren op 5-1-1875 te Uden, op 2-3-1903 uit Uden gekomen
Vrouw: Antonetta Pepers, geboren op 12-9-1879 te Veghel, van register M-R, folio 1442
Dochter: Godefrida van de Brand, geboren op 29-11-1907, te Veghel
In 1910-1921 van Jekschotstraat 1 naar Pastoor Clercxstraat 25 verhuisd. Bevolkingsregister 1910-1921, inv. nr. 1638, folio 202
Bijschrift op 4-3-1914, hoofd: Martinus Peepers, geboren op 29-5-1879 te Veghel
Bijschrift op 4-3-1914, vrouw: Ardina van den Tillart, geboren op 25-9-1879 te Erp
Bijschrift op 26-5-1914, zoon: Phillippus Petrus Peepers, geboren op 27-5-1914 te Veghel
Bijschrift op 10-6-1914, vader: Phillip Peepers, geboren op 29-8-1831 te Veghel, geboekt van register M-R, fol. 183, doorgestreept, overleden op 12-4-1920
Bijschrift op 10-4-1916, dochter: Gertruda Peepers, geboren op 8-4-1916 te Veghel
Bijschrift op 5-6-1917, niet verwant: Gerarda van den Berg, geboren op 14-11-1903 te Heesch, op 26-5-1917 uit Heesch gekomen, zie dienstbodenregister, fol. 31
Bijschrift op 22-10-1917, zoon: Johannes Peepers, geboren op 21-10-1917 te Veghel
Het echtpaar is op 11-2-1914 vanuit Beek en Donk naar dit huis verhuisd. Bevolkingsregister 1910-1921, inv. nr. 1642, folio 218
Martinus Pepers Bijschrift in 1910-1921, vermeld in 1921-1931 Inv. nr. 1708 en 1710.
M. Kusters Vermeld in 1932 Inv. nr. 1712.
P. Klaassen Vermeld op 18-10-1961 BV na 1936.
A. Klaassen (in het nieuwe huis) Vermeld in 2006 Adressengids Zijtaart 2006.
Bouwstijlen - Thema's - Groei - Organisaties - Veldnamen
Afkortingen - Toelichting verenigingen - Toelichting Huizen - Toelichting Kroniek - Downloads