Foto's Huizen Kroniek

Heihoef 1

Foto uit de jaren 60
Foto uit de jaren 80

Ouderdom
Aanvankelijk stond er slechts één huis. Het behoorde bij 38 bunder leen- en cijnsgoed van de heerlijkheid Jekschot. De landerijen van de Heihoef met de bijbehorende leenmannen van Jekschot worden al genoemd op 12-01-1311 in de uitgiftebrief van de heerlijkheid Jekschot. Aangenomen mag worden dat de eerste bewoning van de Heihoef uit de veertiende eeuw dateert. Het huis wordt genoemd in 1544. Het huis werd in 1881 gesloopt en opnieuw gebouwd op een aangrenzend perceel.

Zie Martien van Asseldonk, ‘De Heihoef (1310-1986)', in: van Vehchele tot Veghel 6 (1986) nr. 20, 100-104; ‘De Heihoef II (1310-1986)', in: van Vehchele tot Veghel 7 (1987) nr. 21, 7-20.
 

Beschrijving Datum Bronnen
1 - Willem van Hanevelt hout van Willeme te leene 18 boenre,
    daar uijt gelt hij hem 3 lib. (= ponden) ende 6 gansen.
2 - Willem Willems soone van Hanevelt hout van Willem te
     leene 8 boenre [belast met 15 schellingen ende 6 ganzen]
3 - Jan Willems soone van Hanevelt hout van Willem te leene
    12 boenre; daar uijt ghelt hij 16 s(chellingen) ende 12 gansen.
12-01-1311 Camps, nr. 835.
Schepenen van Eindhoven oorkonden, dat Henric Michiels, zoon van Michiel Syken, aan zijne zuster Michaele overdraagt de zes mudden rogge jaarpacht, welke hij bekomen heeft van Hubrecht, zoon van wijlen Wouter van Diemen, uit:
- de hoeve "Heshoek" te Meervelt,
- uit eene weide, "berkenbeempt" geheten, onder de parochie Bloithem (?) en
- uit 4 bunders land onder de parochie Vechel bij "lexstot inder erffelicheyt der gemeynten" van Vechel en uit de "timmeringhen" op die vier bunders.
28 februari 1485

Archief Maastricht, archief van het Kasteel Baarlo te Maasbree, toegangsnummer 16.1117, inv. nr. 11.

In de cijnsboeken van de heer van Jekschot heet dit leengoed 'Ter Weijen'. zestiende eeuw Jekschot, ganscijns 3, kapoencijns 1.
De kinderen en erfgenamen van Jannen Surmonts Willemss hadden op 7 maart 1529 beloofd een erfcijns 30 stuivers te betalen aan Goerden Jan Marsmanssoen, eigenaar ‘eender hoeven gemeynkyck genoemt die hoeve te Risingen’, gelegen in Veghel. De hoeve was eerder van Michielen Hanrick Michielssoen van Eyndoven. De cijns diende samen met andere cijnzen door Goert betaald te worden aan de heer van Jecscot. Goert Jan Marsmans heeft beloofd aan Jannen Surmonts Janss, mede ten behoeve van alle mede-erfgenamen en kinderen van Jan Suermonts, dat hij voortaan die cijns van 30 stuivers betalen zal. 20-02-1533 R23, fol. 124v.
Willem soene wilneer Dirck Stanssarts had beloofd een erfcijns van 45 stuivers te betalen aan Goerden Jan Marsmanss als eigenaar van 'die Hoeve te Risingen', gelegen in Veghel, die voornoemde Goerden kocht van Michielen Hanrick Michielss van Eyndoven. En Goert had Willemen beloofd deze 45 stuivers aan de heer van Jecscot te betalen. Willem Dircxss heeft deze betalingsplicht aan Goert Jan Marsmans afgelost. 13-12-1533 R23, fol. 150r.
Lucas soene wilneer meester Michielen van Eyck heeft het ľ deel van een erfcijns van 12 Carolus gulden opgedragen en overgegeven aan Jannen soene Jan Vredericx, zijn broers Thyssen en Peteren en hun zussen Beele, Anna, Heylwich, Hilleken en Hanrick. De erfcijns wordt betaald uit ‘eender hoeven’, genoemd die hoeve te Risingen, groot ca. 36 ‘buenderen’, gelegen in de parochie Veghel in de heerlijkheid Jecscot
     - e.z.: ‘die gemeynt van Lieshout’
     - a.z.: het goed van de joffr(ou)en van Rycxstel
     - e.e.: ‘die gemeynt van Vechel’
     - a.e.: de erfgenamen van Roeloff van Haestrecht en anderen

Meester Michiel van Eyck had deze erfcijns gekocht van Michielen Hanricsoen van Eyndoven. Lucas, de verkoper, en Goert soen wyleneer Jan Marsmans mogen deze erfcijns aflossen.

Goert soen wyleneer Jan Marsmans en Lucas soene wilneer meester Michielen van Eyndoven hadden beloofd het ľ deel van een erfcijns van 12 Carolus gulden te betalen aan de kinderen van Jannen soene wilneer Vrederick Hanricxssoen. De erfcijns wordt betaald uit ‘eenre hoeven’, genoemd die hoeve te Risingen, die van voornoemde Goerden Marsman is, zoals in een schepenbrief beschreven staat. Voornoemde Lucas heeft voornoemde Goerden Janss beloofd dat hij hem deze erfcijns nooit zal vragen te betalen en dat het andere ĺ deel van deze erfcijns niet zal verkopen.
06-07-1534 R23, fol. 179r-179v.
De erfgenamen van Jan Suermonts soene wylen Willems hadden beloofd jaarlijks een erfcijns van 30 stuivers en 6 ganzen te betalen aan Goerden soene wylen Jan Marsmans, om daarmee de grondcijns te betalen die Goert moest betalen aan de heer van Jecscot, uit een hoeve die hij gekocht had van Michielen Hanricxs van Eyndoven en die voornoemde Goert opgedragen heeft aan Willemen soene wylen Maes Loeyen. Goert soene wylen Jan Marsmans heeft verklaard dat deze erfcijns afgelost is door Goessen van de Aelsfoert soene wylen Willems man van Elysabeth dochter wylen Jan Surmonts. 26-01-1539 R24, fol. 15.
Willem soene wylen Thomas Loeyen heeft een erfcijns van 3 Carolus gulden verkocht aan Jasperen Surmonts soene wylen Jans. De erfcijns wordt betaald uit ‘huys, hostat ende hoff’ met toebehoren, groot ca. 4 bunder, gelegen in Veghel op Lyntven, ‘rontom in die gemeynt van Vechel’. Ook uit bepaalde gronden die bij de hoeve behoren die de verkoper eerder kocht van Goerden soene wylen Jan Marsmans, gelegen als voor in Jecscot
     - e.z.: de heer van Rycxstel
     - a.z.: ‘die gemeynt van Lieshout
     - e.e.: de erfgenamen van Roeloff van Haestrecht en anderen
     - a.e.: ‘die gemeynt van Vechel’

Het goed is belast met jaarlijks:
     - een grondcijns
     - 12 Carolus gulden aan verschillende personen
08-02-1541 R24, fol. 317-318.
Willem soene wylen Thomaes Loeyen heeft een erfcijns van 5 Carolus gulden verkocht  aan Jasperen Surmonts soene wylen Jans en Peteren soene wylen Hanrick Hermanss, kerkmeesters van de parochiekerk van Veghel. De erfcijns wordt betaald uit ‘enen huyse, hostat ende hoff’ met toebehoren, groot ca. 4 ‘buenres’, deels ‘ackerlant’ en deels ‘heyvelt’, gelegen in Veghel op Lintven, ‘rontom in die gemeynt van Vechel’. Ook uit ‘seylant, heylant ende weylant’, behorende tot de ‘hoeven’ die Willem, de verkoper, eerder kocht van Goerden soene wylen Jan Marsman, gelegen in Veghel in die heerlucheyt van Jecscot
     - e.z.: het goed van de heer van Jecscot
     - a.z.: ‘die gemeynt’ van Lieshout 
    - e.e.: de erfgenamen van Roelofs van Haestrecht en anderen
      - a.e.: ‘die gemeynt van Vechel’

Het goed is belast met
     - een grondcijns
     - een erfcijns van 12 Carolus gulden aan verschillende personen

Bijschrift: ‘Den voors. chyns van vijff gulden is aen Antonis Jacobsz ende Antonis Henricx, kerckmeesteren gequeten in presentie van schepenen in Vechel opten XIIIen february 1627.’
04-07-1544 R24, fol. 679-680.
'Enen huyze, hostat ende hof mitten erffenissen dair toebehorende, groet 'tsamen omtr(ent) vier buenres, eens deels ackerlant ende eens deels heyvelt, gelegen binnen der prochien van Vechel, ter plaetsen genoemt op Lyntvenne' 04-07-1544 I-D-1, fol 13.
'Een hoeve lants, gelegen meestendeel in de parochie van Sinte Oeden Rode ende eensdeels in de parochie van Vechell, ter steden geheyten Jeckschot, te weten huysinge, schuer, backhuys, weybeempden, hoybeemden, ackerlanden, heyvelden, houtwassen ende alle rechten ende toebehoirten.' Peter Adriaens pacht de hoeve en is die 'als laet bouwende en gebuyckende'. Het deel dat onder de parochie Sint-Oedenrode hoort is heel het leengoed de Heihoef van de heer van Jekschot. Het deel onder de parochie Veghel is de 4 bunder die in 1445 van de gemene gronden van Veghel gekocht werden, liggende aan de grens met Lieshout, ten oosten van en grenzend aan het leengoed. 06-11-1589 BP-1421, fol. 145v.
In de periode 1592-1599 heeft Jaspar Thielmansz. voor de Heihoef gebruiksrechten gekocht in de gemene gronden van Lieshout. De inwoners van Lieshout kunnen die rechten weer afkopen. 26-11-1599 BP-1468, fol. 110.
'Huys, hoffstadt, boemgaert, met enen ecker teullants daeraen liggende, genoemt den Heyecker, gelegen onder Vechel ter plaetsen genoempt Op d' Lynt' 1646 Hg-51.
'Huys, hoff, boomgaert, toecomende Anna van Asseldonck, ende d' aen gelegen lant', groot 28 lopens + 2 roeden, 'syn hoy ende groes, meestendeel heytvelden met weenich groes ondersteken daer weenich profyt van comt', groot 130 lopens 1657 VP-1657, nr. 179.
'De hoeve genaamt de Heijse of de Jekschotse hoeve, met sijne huijsinge, schuuren, schop en landerijen, soo in teullanden, hoij, beemden, groes als heij, op Sontvelt gelegen' 28-03-1699 R72, fol. 3.
'Het erff en lant van de Asseldonckse hoeff' 1702 VP-1702, fol. 271.
'De Heijhoeff' 1722 VP-1722, fol. 584.
Kadaster: De Heihoef E1472, huis en erf, 6,90 are 1832 Kadaster 1832.
In 1881 werd het huis gesloopt. Tevens werden percelen samengevoegd; hierna in het kadaster: E2369, weiland, 29,20 are 1881 Art. 3115; inv.nr. 1194.
Hierna werd het huis op een aangrenzend perceel opgebouwd. Dit nieuwe huis werd op 25 augustus 1881 in gebruik genomen. Registratie in het kadaster: E2371, huis en erf, 6,90 are. 25-08-1881 Art. 3350; inv.nr. 1194.
Op 11-04-1939 kreeg L. van de Heuvel vergunning voor het oprichten van een kippenhok. 11-04-1939 BV na 1936.
Op 06-06-1939 kreeg L. van de Heuvel vergunning voor het oprichten van een stookplaats. 06-06-1939 BV na 1936.
In 1950 werden de perceelsgrenzen gewijzigd; hierna kadaster: E3231, huis, hok, schuur, grasland en bouwland 1950 Art. 8816.
Op 23-10-1951 kreeg Leonardus van den Heuvel, landbouwer, wonend op Zondveld A 120, vergunning om varkenshokken te bouwen. 23-10-1951 BV na 1936.
Op 14-11-1961 kreeg Leonardus van den Heuvel, landbouwer, wonend op Zondveld A 120, vergunning om een kippenhok te bouwen. 14-11-1961 BV na 1936.
Op 19-04-1966 kreeg W. van den Heuvel, , landbouwer, wonend op Zondveld A 120, vergunning om een varkensschuur te bouwen. 19-04-1966 BV na 1936.
In 1967 werden percelen samengevoegd; hierna kadaster: E3507, boerderij, schuur, bouwland en boomgaard, 3,761 hectare 1967 Art. 8816.
Adres: Zondveld 656 (1846-1870), Zondveld 849 (1870-1892), Zondveld 856 (1892-1898), Zondveld 829 (1898-1910), Zondveld G 92 (1910-1921), Zondveld G 106 (1921-1931), Zondveld G 106 (1932-1942), Zondveld A 120 (1943-1967), Heihoef 1 (vanaf 1967) 1846-1967 Inv. nr. 1702 t/m 1708 en 1710 t/m 1712, doc. Veghel, nr. 383.
 

Eigenaars (leenmannen van de heer van Jekschot) Datum Bronnen
Willem van Hanevelt en zijn zonen Willem en Jan Vermeld op 12 januari 1311 Camps, nr. 835.
Henric Michiels, zoon van Michiel Syken Vermeld op 28 februari 1485

Archief Maastricht, archief van het Kasteel Baarlo te Maasbree, toegangsnummer 16.1117, inv. nr. 11.

Michael, zoon van Henricus Michaelis van Eyndoven Verwerving 1499-1524 Hg-51, R23 (16-07-1534); Jekschot geldcijnzen 23-25.
Godefridus, zoon van Johannes Marsmans Verwerving 1499-1524, vermeld in 1533 R23, fol. 124v en 150r; Hg-51; Jekschot, leen 15, ganscijns 3, kapoencijns 1, geldcijns 23-25.
Wilhelmus, zoon van Thomas Loyen van Breugel Verwerving 1533-1538, leenverhef op 05-02-1538 Hg-51; Jekschot, leen 15, ganscijns 3, kapoencijns 1, geldcijns 23-25.
Aert, zoon van Willem Thomaes Loyen van Breugel Leenverhef op 03-01-1553 Hg-51; Jekschot, leen 15, ganscijns 3, kapoencijns 1, geldcijns 23-25.
Willem zoon van Willem Thomaes Loyen van Breugel (1/3 A) Leenverhef op 16-02-1582 Jekschot, leen 15.
Jaspar Tielemans van Hetsrode (1/3 A) Koop op 07-01-1592 BP-1431, fol. 79.
Philip Henrixz. van den Schoot  (1/3 B) Koop 1553-1589 BP-1421, fol. 145v.
Frans, zoon van Willem Thomas Loyen  (1/3 B) Vernaardering 1553-1589 BP-1421, fol. 145v.
De kinderen van Frans, zoon van Willem Thomas Loyen van Breugel (1/3 B) leenverhef op 16-02-1582 Jekschot, leen 15.
Willem zoon van Frans Willem Thomas Loyen van Breugel, geboren ca. 1569 (1/3 B) Vermeld op 06-11-1589 BP-1421, fol. 145v.
Jaspar Tielemans van Hetsrode (1/3 B) Koop op 06-11-1589 BP-1421, fol. 145v.
De kinderen van Thomas Willem Thomas Loyen van Breugel (1/3 C) Vererving van hun vaders broer Aert, leenverhef op 16-02-1582 Jekschot, leen 15.
Catharina, dochter van wijlen Thomas zoon van wijlen Willem Thomas Loeyen (1/3 C) Vermeld op 06-11-1589 BP-1421, fol. 145v.
Jaspar Tielemans van Hetsrode (1/3 C) Koop op 07-01-1592 BP-1421, fol. 145v.
Jaspar Tielemans van Hetsrode (het hele leengoed) Leenverhef op 15-02-1593 Jekschot, leen 15.
Goyard zoon van Mathys van der Santvoirt, 'wullenlaeckenvercoopere', wonend in Sint-Oedenrode Koop op 26-11-1599, leenverhef op 20-06-1601 BP-1468, fol. 110; Jekschot, leen 15.
Dirck Mathys van der Santvoirrt (1/2) en Elisabeth Natalis de Louw (1/2) Vererving ca. 1602 BP-1475, fol. 156v.
Cornelis zoon van Jan Jacop Matheusz. in den Rijder van der Asseldonck, 'wullenlaeckenvercoopere'.wonend in 's-Hertogenbosch Koop op 06-02-1605; leenverhef op 21-08-1607 BP-1475, fol. 156v; Jekschot, leen 15.
Elisabeth van Ponsendael, weduwe van Cornelis Jan Jacobs van der Asseldonck in den Rijder Vererving 1621-1624; leenverhef door zoon Jan op 20-01-1624 Hg-51, Jekschot, leen 15, ganscijns 3, kapoencijns 1, geldcijnzen 23-25.
Heer Jan, priester, en Anneken, kinderen van Cornelis zoon van Jan Jacobss van der Asseldoncq ('s-Hertogenbosch) Vererving 1627-1628 Hg-51, Jekschot, leen 15, ganscijns 3, kapoencijns 1, geldcijnzen 23-25.
Anna, dochter van Cornelis Jan Jaconss van der Asseldoncq Vererving 10-12-1633 Jekschot, leen 15, ganscijns 3, kapoencijns 1, geldcijnzen 23-25.
Hendrick Goort Laurens Hornkens Vererving op 06-10-1638; leenverhef op 21-04-1643 Hg-51, Jekschot, leen 15, ganscijns 3, kapoencijns 1, geldcijnzen 23-25.
De 3 zussen van Hendrik Hornkens: Anna, getrouwd met Jan Huijbert Queens (1/3 D), Elisabeth, getrouwd met Christiaen Laureys van Loon (1/3 E), en Maria, getrouwd met Daniël Peter van Zeeland (1/3 F) Vererving in 1657 Hg-51, Jekschot, leen 15, ganscijns 3, kapoencijns 1, geldcijnzen 23-25.
Corstiaen Laureijnsen van Roij, Claes Willem Harmens en Hendrick Daendels met Laureijns Daendels van Zeelant Vermeld op 18-7-1683 RA Erp, inv. nr. 46, foto 385
Jenneke, weduwe van Claes Willem Harmen, Jenneke, weduwe van Hendrick Daendels van Zeelant, Babara Jacobs, Hendrick Peters van Grootel (getrouwd met Godefrida Daniel van Zeelant), mede optredende voor zijn vader. en voor Maria Daendels van Zeelant Vermeld op 25-5-1696 RA Erp, inv. nr. 49, foto 51
Jenne Marij Leijten, weduwe van Leonart de Laure (1/3 D) Koop 1694-1715 Hg-51.
Christiaen van Loon met zijn kinderen en kleinkinderen (1/3 E) Vererving 1657-1779 Hg-51.
Hendrick Corstiaens (1/3 E) Vermeld op 19-02-1679 Erp, R42, fol. 62v.
Laurens Daniël van Zeelant (1/3 E) Koop op 19-02-1679 Erp, R42, fol. 62v.
Barbera Jacob Bourmans (wonend te Erp) (1/3 E) Deling 1679-1699 Hg-51.
Antonij Wilberts (1/3 E) Koop op 20-03-1699 Hg-51; R71, fol. 285v-286.
Joanna Maria Leyten, weduwe van Leonart de Laure (Gemert) (1/3 E) Koop op 28-03-1699 Hg-51; R72, fol. 3.
Daniël van Zeelant, weduwenaar van Maria Hornkens, met 5 kinderen (1/3 F) Vererving 1662-1715 Jekschot, ganscijns 3, kapoencijns 1, geldcijnzen 23-25.
De kinderen van Maria Hornkens (1/3 F) Vererving 1657-1715 Hg-51.
Joanna Maria Leyten, weduwe van Leonart de Laure (1/3 F) Koop op 03-01-1700 Hg-51.
Jenne Marij Leijten, weduwe van Leonart de Lauwre (het hele leengoed) Vermeld in 1722 VP-1722, fol. 584.
Juffrouw Johanna, dochter van Leonart de Lauwre, vrouw van Peter Molemakers, en de 5 kinderen van Jan Leonart de Laure Vererving in 1729 Hg-51; Jekschot, ganscijns 3, kapoencijns 1, geldcijnzen 23-25.
Heer en meester Johannes Bartholomeus Molemakers Deling op 29-10-1750 te Sint-Oedenrode VP-1738, fol. 554; Hg-51.
Heer en meester Gijsbert Ferdinand de Lauwre Deling 18-05-1751 VP-1738, fol. 554; Hg-51.
Amandus de Laure testament op 05-03-1756 en deling VP-1753, fol. 236v.
Johan, Jacobus, Hendrik, Engelina, Johanna en Judith, kinderen van Amant de Laure en Johanna van Boxmeer Vererving 1761-1769 VP-1761, fol. 258.
Jan Steven Burgers Koop op 01-01-1775 ('s-Hertogenbosch) VP-1769, fol. 256v.
Steven, Peter, Dina, Elisabeth en Willemijn, getrouwd met Lendert van de Rijt, kinderen van Jan Burgers Vererving 1804-1810 Jekschot, ganscijns 3, kapoencijns 1, geldcijnzen 23-25.
Stephanus en Peter Burgers Verwerving 1810-1820 Maatboek 1810, nr. 2858 (3300).
Peter Burgers (Heihoef) Vermeld in 1832 Kadaster 1832.
Martinus Biemans, landbouwer Verwerving in 1875, vermeld op 25-08-1881 Art. 3115 en 3350; inv.nr. 1194.
Martinus Biemans (1/2), en zijn kinderen: Lambertus, Adrianus, Maria, Martinus, Jan, Antonius, Johannes en Hendrikus Biemans (1/2) Vererving in 1900 Art. 3115.
Lambertus Biemans Verwerving in 1903 Art. 3115.
Jan, Adrianus en Maria Biemans Verwerving in 1909 Art. 4855.
Adrianus Biemans, landbouwer Deling in 1916 Art. 5237.
Johannes Franciscus van de Ven, landbouwer Koop in 1917 Art. 4858.
Adrianus van de Ven en consorten Verwerving in 1921 Art. 4858.
Johanna Maria van de Ven, landbouwster Deling in 1926 Art. 6004.
Leonardus van den Heuvel Vermeld op 11-04 1939 en op 14-11-1911 BV na 1936.
Wilhelmus Martinus van den Heuvel, landbouwer Verwerving in 1965 Art. 8816.
 

Bewoners Datum Bronnen
Peter Adriaens Vermeld 06-11-1589 BP-1421, fol. 145v.
Gerardus Dielis Hij trouwde op 12-08-1611 in Veghel met Theunisken Jan Lamberts. In Veghel worden (o.a.) gedoopt: ca, juli 1613: Heylken, ca, juli 1614: Joanna. Op 16-08-1637 wordt in Veghel begraven: Joanna in de Asseldonkse hoef, overleden aan de pest. Vermeld ca. 1611-1637 Parochieregisters Veghel.
Dielis Gerardus Dielis. Op 25-08-1682 wordt in Veghel begraven 'Aegidius Gerardi, villicus in de Heyhoeve' ('villicus' kan vertaald worden met 'hoevenaar'). De schepenen van Veghel tekenen een dag later het overlijden aan van 'Dielis Gerrit Dielis opt Zontvelt, laat agter vrou en kinderen'. Zijn vrouw 'Anne Ogidij in de Heijhoeve' werd op 02-09-1664 in Veghel begraven. De schepenen noemen haar op 26-08-1664 'de huijsvrou van Dielis Gerard Dielis, agter latende kinderen, opt Sontvelt'. Hun kinderen (allen in Veghel gedoopt) waren: Heylwigis (19-01-1642), Elizabeth (07-03-1643), Jan (20-01-1645), Joannes (29-11-1649), Henricus (22-07-1652) en Adrianus (24-01-1655). Henricus Hornkens, van wie zij deze hoeve pachtten, was in 1652 peetoom van zoontje Henricus. Ca. 1640-1682, vermeld in 1657-1682 Parochie- en schepenregisters Veghel; VP-1657, nt. 179.
Jan Ariaen Boermans inwoner van Veghel Pacht op 18-7-1683 RA Erp, inv. nr. 46, foto 385
Albert Joannes in de Heyhoef. Hij was getrouwd met Maria. In Veghel worden uit dit huwelijk gedoopt: Joannes (09-08-1689) en Antonius (14-11-1692, jong overleden en begraven in Veghel op 17-01-1692). 'Albert Joannis villicus in de Heyhoeve' werd op 12-11-1693 in Veghel begraven, hij overleed aan een longontsteking. De schepenen tekenden op 15-11-1693 op: 'Aalbert Janss in de Heijhoeff, laat na vrouw en kinderen. In 1690 werd hij Aalbert Jan Hendricks genoemd. Ca. 1688-1693 Parochie en scepenregisters Veghel; II-E-26.
Anthonij Wilberts Pacht op 25-5-1696 voor 8 jaar RA Erp, inv. nr. 49, foto 51
Antony Wilberts, getrouwd met Marij. Op 02-03-1736 wordt in Veghel begraven 'Tonie Wilbert, Heyhoef' Vermeld in 1708 II-E-37; parochieregisters Veghel
Aert Aelberts, Theuniske sijn vrouw, en Marij de dochter onder de sestien jaer (krijgt van de armentafel) Vermeld in 1709 II-E-38
Aert Aelberts Vermeld 1710-1724 II-E-68 (1710), 237 (1712), 70 (1713), 71 (1714), 81 (1715), 73 (1716), 74 (1717), 121 (1718), 122 (1719), 123 (1720), 124 (1721), 86 (1722), II-B-48 (1724).
Aart Aalbers Vermeld in 1736 II-E-17 en 18, nr. 335.
Niet arm.
Boven de 16: Aart Aalbert Hijhoevenaar (man), Teuniske (vrouw), Adriaan, Jenneke en Peternel (kinderen).
Onder de 16: Anneke en Ariaanke (kinderen), Heijmon Teunisse (schaapherder), Maria Tonis (kostkind)
Vermeld in 1736 II-E-66
De weduwe van Aart Aalbers Vermeld in 1740-1753 II-E-17 en 18, nr. 335; II-E-166 t/m 181.
Jan Vermeulen Vermeld in 1753-1761 II-E-17 en 18, nr. 335.
De weduwe van Hendrik van Lieshout Vermeld in 1761-1771 II-E-17 en 18, nr. 335.
Dictus van Lieshout Vermeld in 1776 II-E-17 en 18, nr. 335.
Jan Steven Burgers Vermeld in 1781-1811 II-E-17 en 18, nr. 335; E248 (1806), E249 (1807), E250 (1808), E251 (1810), E253 (1811)
Man: Jan Steven Borgers, 65 jaar, geboren 1-1-1745
Vrouw: Helena W. Teunis de Leest, 66 jaar, geboren 30-11-1744
Kind: Peter Jan Burgers, 22 jaar, geboren 2-2-1788
Kind: Steven Jan Burgers, 30 jaar, geboren 30-11-1780
Vermeld in 1810 NA1588, Bevolkingsregister Veghel 1810
Peter Burgers Vermeld in 1822-1823 NA1221 (1822), NA1222 (1823)
Man: Peter Burgers, 39 jaar, landbouwer, geboren in Veghel
Vrouw: Maria van Erp, 35 jaar, geboren in Erp
Kind: Johannes Burgers, 11 jaar, geboren in Veghel
Kind: Willem Burgers, 9 jaar, geboren in Veghel
Kind: Arnoldus Burgers, 7 jaar, geboren in Veghel
Kind: Hendrina Burgers, 5 jaar, geboren in Veghel
Kind: Jan Burgers, 3/4 jaar, geboren in Veghel
Kind: Antonet Burges, 23 jaar, geboren in Veghel
Kind: Elizabeth Burgers, 12 jaar, geboren in Veghel
Kind: Antonet Burgers, 7 jaar, geboren in Veghel
Kind: Elisabet Burgers, 2 jaar, geboren in Veghel
Vermeld in 1830 NA1590, Bevolkingsregister Veghel 1830
Peter Burgers Vermeld in 1833-1840 NA1224
Man: Peter Burgers, 48 jaar, bouwman, geboren in Veghel
Vrouw: Maria van Erp, 45 jaar, geboren in Erp
Kind: Willem Burgers, 19 jaar, geboren in Veghel
Kind: Arnoldus Burgers, 17 jaar, geboren in Veghel
Kind: Jan Burgers, 10 jaar, geboren in Veghel
Kind: Antonetta Burges, 23 jaar, geboren in Veghel
Kind: Elizabeth Burgers, 12 jaar, geboren in Veghel
Kind: Antonetta Burgers, 7 jaar, geboren in Veghel
Kind: Francina Burgers, 6 jaar, geboren in Veghel
Vermeld in 1840 NA1591, Bevolkingsregister Veghel 1840
Peter Burgers Vermeld in 1842-1849 NA1225
Peter Burgers Vermeld in 1846-1870 Inv. nr. 1702 t/m 1705.
Vader: Petrus Burgers, geboren in 1791 te Veghel
Moeder: Maria van Erp, geboren in 1794 te Veghel
Zoon: Jan Burgers, geboren in 1829 te Veghel
Dochter: Elisabeth Burgers, geboren in 1827 te Veghel, doorgestreept, in 1851 vertrokken naar fol. 637
Dochter: Francina Burgers, geboren in 1834 te Veghel
Bijschrift, dochter: Antonetta Burgers, geboren in 1826 te Veghel, in 1852 gekomen van fol. 680
Bijschrift, dochter: Antonetta Burgers, geboren in 1833 te Veghel, doorgestreept
Vermeld in 1849-1862 NA1594, Bevolkingsregister Veghel 1849-1862
Hoofd: Petrus Burgers, geboren op 2-2-1790 te Veghel, akkerbouwer
Vrouw: Maria van Erp, geboren in april 1791 te Erp, akkerbouwer
Dochter: Antonetta Burgers, geboren in 1826 te Veghel, akkerbouwer, doorgestreept, naar Sint-Oedenrode op 10-5-1862
Zoon: Johannes Burgers, geboren in 1830 te Veghel, akkerbouwer
Dochter: Francina Burgers, geboren in 1834 te Veghel, akkerbouwer
Vermeld op 31-12-1859 Invulbiljetten 31-12-1859, inv. nr. 1751
Hoofd: Petrus Burgers, geboren op 2-2-1790 te VeghelVrouw: Maria van Erp, geboren in april 1791 te Erp, doorgestreept, overleden op 30-5-1863
Dochter: Antonetta Burgers, geboren in 1826 te Veghel, doorgestreept, gehuwd op 10-5-1862, op 10-5-1862 vertrokken naar Sint-Oedenrode
Zoon: Johannes Burgers, geboren in 1830 te Veghel
Dochter: Francina Burgers, geboren in 1834 te Veghel, doorgestreept, gehuwd op 18-5-1867, vertrokken, zie bevolkingsregister H-L
Bijschrift, dochter: Elisabeth Burgers, geboren op 7-9-1828 te Veghel, op 10-1862 uit Erp gekomen
Bijschrift, zoon: Wilhelmus Burgers, geboren op 2-11-1819 te Veghel, bijgeschreven bij de volkstelling van 1-12-1869
Bijschrift, dochter: Antonetta Burgers, geboren in 1832 te Veghel, bijgeschreven bij de volkstelling van 1-12-1869
Bijschrift, dochter: Francisca Burgers, geboren in 1834 te Veghel, bijgeschreven bij de volkstelling van 1-12-1869
Bijschrift, schoonzoon: Johannes van Lith, geboren in 1833 te Veghel, bijgeschreven bij de volkstelling van 1-12-1869
Bijschrift, kleindochter: Maria van Lith, geboren in 1868 te Veghel, bijgeschreven bij de volkstelling van 1-12-1869
Vermeld 1862-1870 Bevolkingsregister 1862-1870, inv. nr. 1602, blad nr. 161, Zondveld, huis nr. 656
Hoofd: Peter Burgers, geboren op 6-3-1790 te Veghel
Zoon: Wilhelmus Burgers, geboren op 2-11-1819 te Veghel
Zoon: Jan Burgers, geboren op 29-6-1830 te Veghel
Dochter: Elisabeth Burgers, geboren op 14-4-1827 te Veghel
Dochter: Antonetta Burgers, geboren op 21-10-1832 te Veghel
Dochter: Francisca Burgers, geboren op 14-2-1834 te Veghel
Schoonzoon: Johannes van Lith, geboren op 26-4-1835 te Veghel
Kleindochter: Maria van Lith, geboren op 18-12-1868 te Veghel
Vermeld op 1-12-1869 Volkstelling op 1-12-1869, inv. nr. 1777
Hoofd: Johannes van Lith, geboren op 31-1-1833 te Veghel, timmerman
Vrouw: Francina Burgers, geboren op 17-4-1833 te Veghel
Bijschrift, dochter: Anna van Lith, geboren op 13-3-1868 te Veghel
Man en vrouw zijn bijgeschreven op 18-5-1867, inwonend bij de ouders van Francina Burgers Bevolkingsregister 1862-1870, inv. nr. 1604, blad nr. 766, Zondveld
Hoofd: Johannes van Lith, geboren op 31-1-1833 te Veghel, timmerman
Vrouw: Elizabeth Burgers, geboren op 7-9-1828 te Veghel
Zwager: Wilhelmus Burgers, geboren op 2-11-1819 te Veghel
Zwagerin: Antonetta Burgers, geboren op 1-5-1832 te Veghel
Zwagerin: Martina Meulendijks, geboren op 18-10-1877 te Lieshoutai
Vermeld in 1870-1874, in 1874 verhuisd naar Zondveldstraat 14 Bevolkingsregister 1870-1892, inv. nr. 1619, fol. 1185, Zondveld
Hoofd: Peter Burgers, geboren op 2-2-1791 te Veghel, doorgestreept, overleden op 24-1-1874
Zoon, veranderd in hoofd, later weer in zwager: Wilhelmus Burgers, geboren op 2-11-1819 te Veghel
Dochter: Elisabeth Burgers, geboren op 7-9-1828 te Veghel, doorgestreept, op 6-9-1877 (bijschreven: 20 augustus) vertrokken naar Lier in BelgiŽ
Zoon: Johannes Burgers, geboren in 1830 te Veghel, doorgestreept, overleden op 16-10-1875
Dochter, veranderd in zwagerin: Antonetta Burgers, geboren op 1-5-1832 te Veghel
Dochter: Francina Burgers, geboren in 1834 te Veghel, doorgestreept, overleden op 2-2-1877
Schoonzoon, later hoofd: Johannes van Lith, geboren op 31-1-1833 te Veghel, timmerman
Kleindochter: Maria van Lith, geboren in 1868 te Veghel, doorgestreept, overleden op 7-4-1871
Bijschrift 20-11-1872, dochter: Antonetta Burgers, geboren in 1816 te Veghel, doorgestreept, op 31-10-1872 uit Nuenen gekomen, doorgestreept, geboekt naar register G-J, fol. 632
Bijschrift 1-6-1873, zuster, veranderd in vrouw: Elisabeth Burgers, geboren op 7-9-1828 te Veghel, op 13-7-1878 uit Achel gekomen
Bijschrift 1-3-1889, nicht: Martina Meulendijks, geboren op 18-10-1877 te Lieshout, op 15-11-1888 uit Zeeland gekomen
Vermeld in 1870-1875 Bevolkingsregister 1870-1892, inv. nr. 1616, fol. 193, Zondveld
Hoofd: Martinus Biemans, geboren op 10-5-1835 te Erp
Vrouw: Ardina Bouw, geboren op 6-4-1844 te Erp
Zoon: Martinus Biemans, geboren op 30-12-1868 te Erp, doorgestreept, op 3-3-1892 naar Lieshout vertrokken
Zoon: Antonius Biemans, geboren op 15-9-1870 te Erp, doorgestreept, op 17-3-1887 naar Erp vertrokken
Zoon: Hendrikus Biemans, geboren op 19-5-1872 te Erp, doorgestreept, op 5-3-1885 naar Erp vertrokken
Zoon: Johannes Biemans, geboren op 3-6-1874 te Sint-Oedenrode, doorgestreept, op 14-4-1892 naar Son vertrokken
Bijschrift, zoon: Johannes Biemans, geboren op 23-1-1876 te Veghel
Bijschrift, dochter: Maria Biemans, geboren op 11-6-1877 te Veghel, doorgestreept, overleden op 16-3-1877
Bijschrift, zoon: Josephus Biemans, geboren op 21-2-1878 te Veghel, doorgestreept, overleden op 5-8-1878
Bijschrift, zoon: Lambertus Biemans, geboren op 30-3-1879 te Veghel
Bijschrift, zoon: Adrianus Biemans, geboren op 29-6-1880 te Veghel, doorgestreept, overleden op 1-9-1880
Bijschrift, zoon: Adrianus Biemans, geboren op 9-11-1881 te Veghel
Bijschrift, dochter: Maria Biemans, geboren op 24-1-1883 te Veghel
Bijschrift, zoon: Antonius Biemans, geboren op 15-9-1870 te Erp, ingeschreven bij de volkstelling, doorgestreept, op 6-3-1890 naar Erp vertrokken
Bijschrift, zoon: Antonius Biemans, geboren op 15-9-1870 te Erp, op 29-2-1892 uit Erp gekomen
Het echtpaar is op 31-1-1875 uit Sint-Oedenrode gekomen, vermeld in 1875-1892 1870-1892, inv nr. 1616, fol. 130, Zondveld
Hoofd: Martinus Biemans, geboren op 1-5-1835 te ErpVrouw: Ardina Bouw, geboren op 6-4-1841 te Erp
Zoon: Martinus Biemans, geboren op 20-12-1868 te Veghel
Zoon: Antoon Biemans, geboren op 17-9-1870 te Veghel
Zoon: Hendrikus Biemans, geboren op 19-5-1872 te Veghel
Zoon: Johannes Biemans, geboren op 4-6-1874 te Sint-Oedenrode
Zoon: Johannes Biemans, geboren op 11-1-1876 te Veghel
Zoon: Lambertus Biemans, geboren op 8-3-1879 te Veghel
Vermeld op 31-12-1879 Volkstelling 31-12-1879, inv. nr. 1805
Hoofd: Martinus Biemans, geboren op 10-5-1835 te Erp, doorgestreept, overleden op 12-1-1907
Vrouw: Ardina Bouw, geboren op 6-4-1844 te Erp, doorgestreept, overleden op 14-11-1899
Zoon: Antonius Biemans, geboren op 15-9-1870 te Erp, doorgestreept, op 6-7-1897 naar Beek en Donk verhuisd
Zoon: Johannes Biemans, geboren op 23-1-1876 te Veghel, doorgestreept, op 7-3-1895 naar Sint-Oedenrode verhuisd
Zoon: Lambertus Biemans, geboren op 30-3-1879 te Veghel, doorgestreept, naar dienstbodenregister fol. 34
Zoon: Adrianus Biemans, geboren op 9-11-1881 te VeghelDochter: Maria Biemans, geboren op 24-1-1883 te Veghel
Zoon: Martinus Biemans, geboren op 20-12-1868 te Erp, doorgestreept, op 27-10-1893 naar Sint-Oedenrode verhuisd
Zoon: Hendrikus Biemans, geboren op 19-5-1872 te Erp, doorgestreept, op 5-7-1898 naar Maastricht verhuisd
Bijschrift 26-5-1899, zoon: Johannes Biemans, geboren op 3-6-1874 te Sint-Oedenrode, op 26-2-1899 uit Son gekomen
Bijschrift 7-12-1899, zoon: Johannes Biemans, geboren op 27-1-1876 te Veghel, van dienstbodenregister fol. 17, doorgestreept, op 19-9-1900 naar Son verhuisd
Bijschrift 16-5-1900, zoon: Hendrikus Biemans, geboren op 19-5-1872 te Erp, op 30-4-1900 uit Maastricht gekomen, doorgestreept, naar dienstbodenregister, fol. 34
Bijschrift, neef: 18-4-1892: Johannes Biemans, geboren op 2-4-902 te Son, op 13-3-1902 uit Son gekomen, doorgestreept, op 25-5-1906 naar Liempde verhuisd
Bijschrift: 17-3-1903, zoon: Lambertus, geboren op 8-3-1879 te Veghel, van dienstbodenregister, fol. 22, doorgestreept, naar dienstbodenregister fol. 228
Bijschrift 15-3-1907, zoon: Johannes Biemans, geboren op 23-1-1876 te Veghel, op 30-3-1907 uit Beek en Donk gekomen, doorgestreept, op 1-6-1906 naar Lieshout vertrokken
Bijschrift 11-12-1907, neef: Johannes Biemans, geboren op 2-4-1902 te Son, op 2-12-1907 uit Liempde gekomen
Vermeld 1892-1910 Bevolkingsregister 1892-1910, inv. nr. 1626, fol. nr. 122
Martinus Biemans Vermeld 1898-1908, opgevolgd in 1907-1910 Inv. nr. 1706 en 1707.
De kinderen Biemans Bijschrift in 1907-1910, opgevolgd in 1910-1921 Inv. nr. 1706 en 1708.
Hoofd: Adrianus Biemans, geboren op 9-11-1881 te Veghel, landbouwer
Zus: Maria Biemans, geboren op 24-1-1881 te Veghel
Neef: Johannes Biemans, geboren op 2-4-1900 te Son, doorgestreept, geboekt naar dienstbodenregister, fol. 30
Broer: Johannes Biemans, geboren op 3-6-1874 te Sint-Oedenrode, doorgestreept, op 14-5-1915 naar Son vertrokken
Bijschrift op 21-7-1921, nicht: Lambertha Biemans, geboren op 4-6-1914 te Lieshout, op 30-6-1921 uit Lieshout gekomen
Het gezin woonde in 1910 op Heihoef 1 en verhuisde tussen 1910 en 1921 naar Krijtenburg 19 Bevolkingsregister 1910-1921, inv. nr. 1638, folio 144
Adrianus Biemans (alias 'Janus Bie') ca. 1920 'Heihoef'.
Bijschrift op 10-7-1917, hoofd: Wilhelmus Broks, geboren op 19-10-1885 te Schijndel, overgeboekt van register A-B, fol. 225
Bijschrift op 10-7-1917, vrouw: Helena Raaijmakers, geboren op 16-2-1892 te Veghel, overgeboekt van register M-R
Bijschrift op 25-7-1918, dochter: Adriana Broks, geboren op 25-2-1918 te Veghel
Bijschrift op 13-1-1919, dochter: Maria Broks, geboren op 12-1-1919 te Veghel
Bijschrift op 26-2-1920, dochter: Johanna Broks, geboren op 26-2-1920 te Veghel
Bijschrift op 27-6-1921, dochter: Johanna Hendrina Broks, geboren op 25-6-1920 te Veghel
Op 10-7-1917 naar dit huis verhuisd Bevolkingsregister 1910-1921, inv. nr. 1638, folio 306
Willem Broks, getrouwd met Leen Raaijmakers Bijschrift in 1910-1921, vermeld in 1921-1931 'Heihoef'; inv. nr. 1708 en 1710.
L. (Marus) van den Heuvel, getrouwd met Maria van de Ven Vanaf ca. 1925, vermeld in 1932 'Heihoef'; inv. nr. 1712.
Willem, zoon van Marus van den Heuvel Vanaf ca. 1965, vermeld in 1986. 'Heihoef'.
Wilhelmus M. van den Heuvel en Leonardus van den Heuvel Vermeld in 1967 Doc. Veghel, nr. 383.
W. M. van den Heuvel - Hendriks Vermeld in 2006 Adressengids Zijtaart 2006.
Bouwstijlen - Thema's - Groei - Organisaties - Veldnamen
Afkortingen - Toelichting verenigingen - Toelichting Huizen - Toelichting Kroniek - Downloads