Ronde Bult - toelichting op de uitgiften
1.
Perceel nr. 9 was belast met een cijns aan de heer van Helmond van 0-1-10. Deze cijnzen waren oorspronkelijk verbonden aan percelen die in de periode 1190-1314 van de gemene gronden aan particulieren verkocht waren. In de administratie van de heer van Helmond van de zeventiende en achttiende eeuw heeft deze cijns nr. Hm-181b.


Volgens een beschrijving uit de periode 1599-1642 russte deze cijns toen nog op een huis aan het Frankevoort. Later verhuisde de cijns naar dit perceel op de Ronde Bult.

Waarschijnlijk gebeurde dat bij de deling van de nagelaten goederen door Jan Ariens Verstegen op 16 maart 1764. Zijn dochter Johanna, getrouwd met Joannis Aelberts Verhoeven, erfde toen een huis aan het Frankevoort en zijn zoon Jan dit perceel op de Boekt, belast met “naar men meent” aldus de betreffende akte, een cijns aan de heer van Helmond van 0-1-10. Eerder was deze cijns verbonden aan het goed dat dochter Johanna toebedeeld kreeg.

2.
Uit perceel nr. 1 werd in 1722 een bede betaald van 0-8-2. In het bedeboek van 1707 staat deze bede als twee afzonderlijke posten vermeld.


- De nieuwe gemeijnt, bede: 0-0-2
- Int lant van Hendrick Thijs Jacobs, bede: 0-8-0

De bede werd toen betaald door Maijke, weduwe van Jan Thijs Jacob Tijssen

De uitgifte van deze “nieuwe gemeijnt” is nog niet met zekerheid teruggevonden in de rechterlijke archieven. Er zijn twee uitgiften van 11 februari 1619 die kandidaat zijn (R41, fol. 177): Peter Thijs Jacops kocht toen 4 roeden van de gemeint, gelegen ter plaatse genoemd aent Vranckevoert, grenzend aan het erf van de koper en voorts aan de gemeint, en zijn broer Jan Thys Jacops kocht 6 roeden en 2 voeten, gelegen ter plaatse genoemd het Vranckevoert in de Davelerse tiende, grenzend aan het erf van de koper en de gemeint van Veghel.

We gaan er voorlopig vanuit dat deze "nieuwe gemeijnt" op het nabij gelegen Vranckevoert lag en dat deze post voor de bede pas later aan Ronde Bult, perceel nr. 1 verbonden raakte.
Kaart van Veghel     Ronde Bult