Krijtenburg St. Oedenrode - toelichting op de uitgiften

Dit gebied behoorde onder de gemeente Sint-Oedenrode en niet onder de gemeente Veghel en wass daarom geen deel van het systematische onderzoek van de Veghelse percelen en bronnen. Emkele huizen in dit gebied behoorden tot de parochie Zijtaart, en geografisch vormde dit gebied een landschappelijke eenheid met Laag Zondveld aan de overkant van de Jekschotse Loop. Daarom is wel enig onderzoek gedaan naar dit gebied, met name zijn de gegevens uit het Rooise kadaster van 1832, het Roosie maatboek van 1792 en de Rooise verpondignsregisters zo veel mogelijk gelokaliseerd. Ook werden een aantal toevallige vondsten uit de schepenprotocollen verwerkt. De Rooise gronduitgiften en cijnzen zijn echter niet systematisch bestudeerd, zodat voor het volgende het nodige voorbehoud geldt.

In dit gebied werd in de uitgiftebrief van Jekschot van 12 januari 1311 een grenspunt van de heerlijkheid Jekschot genoemd. Dat grenspunt heette Mighiels huijs. Dit betekent dat hier toen een huis stond. We nemen daarom aan dat een deel, wellicht het grootste deel van het gebied in 1311 al in particuliere handen was. Dit wordt bevestigd door de cijnzen aan de heer van Helmond, die betaald werden voor in de periode 1190-1314 uitgegeven percelen.
 

In de adminsitratie van de cijnzen van de heer van Helmond vinden we in dit gebied twee cijnzen, betaald op Remigius in Sint-Oedenrode. Perceel 8 was belast met een cijns van 14 1/2 nieuwe penningen (cijns nr. 203 in het cijnsboek van 1756) en perceel nr. 21 met 4 1/2 nieuwe schellingen en 5 nieuwe penningen (nr. 200). Omgerekend volgen de gebruikelijke norm betreft het 6 bunder en 1 lopens uitgegeven grond. Het hier besproken gebied zonder de latere uitgiften was 8 bunder + 2 lopens groot. Het grootste deel is dus in 1190-1314 uitgegeven, terwijl 2 bunder en 1 lopens mogelijk percelen langs de rand zijn, die later uitgegeven zijn.


Het huis op perceel nr. 4 is gebouwd tussen 1766 en 1771. Gezien de ligging zal dit perceel niet lang daarvoor uitgegeven zijn, Perceel nrs. 1 en 2 waren samen een in de hei gelegen kamp .Perceel nr. 27 dateert gezien de ligging ongetwijfeld van na de vaststelling van de grenzen van de heerlijkheid Jekschot in 1311. Met het nodige voorbehoud zijn percelen nrs. 1, 2 en 27 op de zeventiende of achttiende eeuw gedateerd.

Kaart van Veghel     Krijtenburg Sint-Oedenrode