Klooster - toelichting op de uitgiften

De tiendklamp:

Op de kaart hiernaast is een oude tiendkaart op de kadasterkaart van 1832 geprojecteerd. De percelen binnen de grenzen van de tiendklamp behoorden tot de oude tienden en de percelen buiten de grenzen tot de nieuwe tienden of novalia. De nieuwe tienden waren veelal percelen die pas na rond 1650 aan particulieren verkocht waren.

 

Het gebied binnen de tiendklamp was ongeveer 4 1/2 bunder groot en rond 1650 dus al in particuliere handen en het gebied buiten de tiendklamp was rond 1650 nog gemeentegrond.De uitgifte van 1446:

Perceel nr. 7 was in de zeventiende en achttiende eeuw belast met een cijns afkomstig van de uitgifte in 1446 van 4 bunder grond gelegen in Veghel bij de Coevering. Deze cijns rustte minstens vanaf 1620 op perceel nr. 7. We nemen aandat het in 1446 uitgegeven perceel overeen komt met de tiendklamp, dat is een deel van perceel nr. 7 en perceel nrs, 12, 14-17.


Perceel nr. 9:

Perceel nr. 9 wordt in 1764 genoemd als belendend van perceel nr. 10. In het verpondingsboek van 1785 wordt perceel nr. 9 genoemd in een lijst van percelen of nieuwe uitgiften waaruit nog geen verponding betaald werd. In 1728 waren de niet belastte percelen ook al eens op een rijtje gezet en belast. Perceel nr. 9 werd in 1728 nog niet genoemd. Dit perceel zal dus tussen 1728 en 1764 van de gemeente ingenomen zijn. Dit uitgiften van deze perceel werd niet teruggevonden in de Veghelse archieven, zodat het waarschijnlijk een illegale inbezitname of ontginning is.
 


Perceel nr. 22 en nr. 23:

Perceel nr. 22 en nr. 23 worden in 1728 genoemd in een lijst van percelen die vanaf 1657 van de gemenene gronden gekocht of ingenomen waren, en waaruit nog geen belasting betaald werd. Dit uitgiften van deze perceel werd niet teruggevonden in de Veghelse archieven, zodat het waarschijnlijk illegale inbezitnames of ontginningen zijn.


De rest van het gebied:

Tussen het gebied dat volgens deze reconstructie in 1446 uitgegeven is en het gebied dat in de achtiende en negentiende eeuw uitgegeven werd, lagen een aantal percelen, samen ongeveer 4 1/2 bunder groot, waarvan we mogen aannemen dat die in de tussenliggende periode uitgeven waren.

 

Hiervan waren perceel nrs. 18-20 rond 1700 mogelijk in dezelfde handen. Perceel nr. 20 heette het Nieuwlandt en was in 1702 al in particuliere handen.

 

Perceel nr. 10 en nr. 21 heetten het Klooster en waren in het begin van de achttiende eeuw in dezelfde hand. Onder de eigenaren bekend vanaf 1714 komt geen klooster voor. De naam Klooster kan ook een omsloten perceel betekenen.

 

Perceel nr. 8 lag in 1722 aent Out Erff. Dat Out Erff was perceel nr. 7. Perceel nr. 7 en nr. 8 waren rond 1700 waarschijnlijk van dezelfde eigenaar.

 

Uit deze gegevens is niet meer te concluderen dan dat het gebied in de periode 1446-1702 in bezit genomen is. We hebben de uitgiften van deze percelen niet teruggevonden in de Veghelse archieven of in de cijnsregisters, zodat het waarschijnlijk illegale inbezitnames of ontginningen zijn.


Kaart van Veghel     Klooster