Hartveld - toponiemen

Naam:

 

Agterste Haag

Vermeldingen door Cornelissen:

 

-

 

Verklaring door Cornelissen:

 

-

 

Ligging:

 

Perceel nrs. 2, 3, 9, 11. Perceel nrs. 4 en 7 lagen Agter in de Haag

Opmerkingen:

 

Benoeming naar de ligging, vanuit Eerde gezien was dit het achterste deel van het gebied dat Haag genoemd werd.

 

 

 

 

Naam:

 

d’ Eerde

Vermeldingen door Cornelissen:

 

Hulsberdonc nabij de Eirde [GZG-272 (1396)]

 

d'eerd [Hs- (1537)]

 

hopvelt aen d'eerde [GVEI5-231 (1624)]

 

hertgang Dorshout en Eert [GVEI2-181 (1778)]

 

in den hoek de eerde [N (1821)

 

kad. (1832)]; F 1-65 en D 152-303 (Sint-Oedenrode).

 

Verklaring door Cornelissen:

 

Kerkdorp van Veghel, zuidelijk in de richting van Schijndel.

 

Aard = gemeenteweide, bouwland, weiland langs een waterloop. Aard verschijnt ook in de vorm eerd. Vgl. Eerde bij Ommen in Overijsel. Afgezien van de etymologie betekent het woord in de Kempen meestal: onbewonnen heide- en bosland in gemeenschappelijk gebruik genomen tot het hoeden van het vee, tot het steken van schadden en tuif en tot het halen van heide als strooisel voor de dieren. Nagenoeg ieder dorp had destijds zijn eigen "aard".

 

Mansion maakt onderscheid tussen een stam "aard" en een stam "aarde". Hij meent dat "aard" een volksetymologische spelling is. het vereenzelvigt het element - aard met mnl. aert, dat gezegd wordt van bouwland, vaste grond, landstreek. Aarde staat voor

eerde en is verwant met ohgd. Era = aarde, land.

 

Aard daarentegen spruit uit germ. + arthu "landbouw" voort en is verwant met ags. eard = woning. Het is een afleiding uit de bekende wortel -ar- (ploegen) (lt. aratrum, gr. arotron ploeg). Aard is dus zonder twijfel oorspronkelijk een ploegland geweest, maar in het Nederlands heeft zijn betekenis zich ontwikkelt tot "veld, open plaats" en onder meer "land bij een rivier", "aanlegplaats".

 

Verklaring door Beijers en Van Bussel:

Mogelijk is de verklaring: beploegde grond of bouwland. Als er een relatie bestaat tussen Eerde en ‘eert’, een dialectische vorm voor ‘aarde’, dan kan gedacht worden aan zandleemgrond of zwarte teelaarde. Een derde mogelijkheid is een verband met ‘eerd’, ‘ert’ wat veelal vruchtbare grond langs een beek aan­duidt. Of is Eerde een gebied wat eens behoorde tot de ‘aard’ van Sint-Oedenrode [redactie]?

 

Molemans 1976:304; Buiks 1983 dl.6:26; v.Berkel & Samplonius 1989:54.

 

Ligging:

 

Perceel nrs. 1, 2, 7, 8, 10, 12, 15, 18, 23, 25, 26, 28, 30, 31

Opmerkingen:

 

Er zijn geen aanwijzingen gevonden dat de gemeintes van Sint-Oedenrode en Veghel ooit “aard” genoemd werden, dus die verklaring ligt weinig voor de hand. Ik sluit me aan met de verklaring “bouwland”.

 

 

 

 

Naam:

 

Geerhaeg

Vermeldingen door Cornelissen:

 

-

 

Verklaring door Cornelissen:

 

De primaire betekenis van geer is speer en overdrachtelijk een puntig toelopend stuk (Verwijs en Verdam II -1497; Schönfeld 1950112; Bach 1953-263; Dittmayer 1963-87; M. Top. Bach -169).

 

Ligging:

 

Perceel nr. 8

Opmerkingen:

 

-

 

 

 

 

Naam:

 

de Haag

Vermeldingen door Cornelissen:

 

De hage, davelaarstiende [Hs- (1572)]

 

haer haegh mette rouhaegh ende het heestervelt (onder Eerde) [GSO-262 (1617)]

 

erf met een groesveltje aende haeg [GVEI2-124 (1778)]

 

de haag [kad. (1832)]; C 473-502

 

de haag [N. (1875, 1892)]; C 474-476 (b en w: 1.77.10), 504-506 (b en w: 37.20)

 

den haag [N. (1835)]; C 503 (b: 94.90)

 

de haag [N. (1838)]; D 47 (w: 33.20) voormalig ged. St.Oedenrode.

 

Verklaring door Cornelissen:

 

Gebied grenzend aan de Heuvel, aan de oostzijde. tevens gebied in Eerde (Schijndel/St.Oedenrode).

 

Mnl. hage(n) 1) bosje van laag hout of kreupelhout, 2) heg, heining. Buiten de betekenis van "omheining van levend hout, secundair een met houtgewas omheind perceel" had haag dus ook de betekenis van "laagstammig bos, doornstruiken: (M. Top. Valk. -126).

 

Verklaring door Beijers en Van Bussel:

Over het algemeen is een haag bedoeld van doornstruiken als terreinafsluiting, vgl. het woord ‘heg’. Andere auteurs geven de verklaring van ‘omheind bosje’. Een derde betekenis is: afgesloten jachtgebied. De haagnamen vormen vermoedelijk een bijzondere groep en zijn moeilijk te dateren. Opvallend is dat haagtoponiemen binnen de cijnskring vaak op loka­ties liggen die archeologisch interessant zijn, zoals bv. ‘die Haghe’ onder Helmond, waar de oude Helmondse burcht is blootgelegd en ‘ter Haghe’ in Everse onder St. Oedenrode, waar de Haagakkers archeologische schatkamers bleken te zijn. Qua ligging zijn de haagtoponiemen in de meeste gevallen binnen de oude kern van de nederzettingen te traceren. De Vlierdense Haanakker is vermoedelijk een verbastering van de oudere benaming Hagenakker [redactie]. Hagelveld zou ont­staan kunnen zijn uit haag + el-uitgang in de betekenis van veld met hagen of struiken omgeven.

 

Moerman 1956:78; Helsen 1978:61; Gijsseling 1981:76; Verdam 1932:234; Schönfeld 1950:134; Mennen 1992: 300.

 

Ligging:

 

Perceel nrs. 12, 18, 21, 23, 24-26, 31

Opmerkingen:

 

-

 

 

 

 

Naam:

 

Grinsvens Hoeve

Vermeldingen door Cornelissen:

 

De wed. Jan Willems gebruiker van een hoeve toebehoerende den heer van Maldegem

genaemt griensvenshoeve, den hoff mette geheel hoeff (onder Eerde) [GSO-262 (1617)].

 

Verklaring door Cornelissen:

 

Onbekende ligging onder Eerde. Het eerste lid zal een persoonsnaam zijn.

 

Ligging:

 

Perceel nr. 1

Opmerkingen:

 

Rogier van Grinsven kocht deze hoeve in 1612. In 1645 erfde Hester van Grinsven de hoeve. Zij werd omstreeks 1651 opgevolgd door heer Eugenius Ambrosius de Maldeghem, ridder, baron van Leyschot, etc.

 

 

 

 

Naam:

 

Hartveltse Hoeve

Vermeldingen door Cornelissen:

 

De Heertvelsche hoef [kad. (1832)]; D 1-25 (ged. Sint-Oedenrode).

 

Verklaring door Cornelissen:

 

Hoeve gelegen in Eerde in de heidegebieden van de gemeenten van Veghel, Schijndel en Sint-Oedenrode. Dat kan in verband worden gebracht met een verklaring voor de naam, omdat heerd- of weidegangen uit uitgestrekte vroente of heide bestonden, die achter elke nederzetting lag, waarop een buurtschapsherder het vee hoede (M. Top. Bocholt -135).

 

Ligging:

 

Perceel nr. 1.

Opmerkingen:

 

De verklaring dat “heert-“ afgeleid is van herdgang overtuigt niet. Ik vermoed een verband met de oudste naam van deze hoeve ‘de hoeve te Eerde’ (Stootboek, fol. 49v (1350)). De regenten van Schijndel verklaarden op 21 december 1767 dat in de Schijndelse borgemeesterrekening van 1695 en 1695 inkomsten staan genoteerd vanwege het weiden van beesten op de gemeente van Schijndel wegens ‘de hoeve de Eerde’.

 

Via Eerdveldse Hoeve kan de naam zich ontwikkeld hebben tot Hartveldse Hoeve. De tussenvorm Eerdveld is overigens nog niet aangetroffen in de archieven. De oudst gevonden vermelding van de naam Hartveld dateert uit 1765 (OAA Veghel, inv. nr. II-B-56 (30-11-1765)). De naam Heertveld verschijnt voor het eerst op de kadasterkaart van 1832.

 

 

 

 

Naam:

 

Hooihaag

Vermeldingen door Cornelissen:

 

-

 

Verklaring door Cornelissen:

 

-

 

Ligging:

 

Perceel nrs. 13, 16, 17, 27, 28

Opmerkingen:

 

Hooiland gelegen in de Haag.

 

 

 

Naam:

 

Rouwhaeg

Vermeldingen door Cornelissen:

 

Haar haegh mette rouhaegh ende het heestervelt (onder eerde) [GSO-262 (1617)].

 

Verklaring door Cornelissen:

 

Onbekende ligging onder Eerde. Wellicht benoeming naar de ligging in of nabij het gebied de Haag in het grensgebied van Veghel en Schijndel. "Rouw" hier wellicht in de betekenis "ruw", "ruig".

 

Ligging:

 

Perceel nr. 2

Opmerkingen:

 

-

 

 

 

 

Naam:

 

Voorste Haag

Vermeldingen door Cornelissen:

 

-

 

Verklaring door Cornelissen:

 

-

 

Ligging:

 

Perceel nrs. 14-16

Opmerkingen:

 

Benoeming naar de ligging, vanuit Eerde gezien was dit het voorste deel van het gebied dat Haag genoemd werd.

 

Afkortingen Cornelissen     Afkortingen Beijers-Van Bussel     Kaart van Veghel     Hartveld