Foto's Huizen Kroniek

Leinserondweg 16

Van Boxmeer.jpg (595203 bytes) Deze foto is rond 1933 gemaakt voor de schuur
Leinserondweg 16 1966 juni.jpg (232819 bytes) Foto gemaakt in juni 1966
Foto uit 2006


="20%" valign="top" style="border-bottom-style: dotted; border-bottom-width: 2"> Vermeld in 2006
Ouderdom
Het huis wordt genoemd in 1535. De bewoning op dit perceel zal wel ouder zijn. De Leinserondweg loop rond 'De Hostie'. Deze naam is een verbastering van Hofstad. meeste percelen van 'De Hostie' zijn al vóór ca. 1200 van de gemene gronden voor privégebruik uitgegeven.
 

Beschrijving Datum Bronnen
‘Een huys, schuer, scop, hostat ende hoff’ met toebehoren, groot ca. 3 ‘mudsen’, met een daarbij gelegen ‘stuck weyvels ende enen stuck bempts’ bij voornoemd ‘huys ende hoff’, gelegen in Veghel aen dat Sytart
     - e.z.: Jan Maes Landtmeter en Jan Delis Loeyensoen
     - a.z.: Jan Rover Segers en de erfgenamen van Roeloff Aert Philips
     - e.e.: Jan Roever Segers
     - a.e.: ‘die gemeynt’
Ook het deel in ‘enen aabempt’, hooiende met een ander deel dat van de erfgenamen van Philips die Lew is, gelegen ‘int Keseler’.

Het goed is belast met jaarlijks:
     - 7 ouden groten en 3 oude penningen aan de heer van Helmond
      - een grondcijns van 1 negenmenneken aan de landsheer
     - een ‘gebuerchyns off heijchyns’ van 1 stuivers aan ‘den naebueren
        van Vechel’
     - 4 mud ‘corens’, rogge en gerst, ‘der maten van Den Bosch’ aan
        heer Gerit van Eyck en zijn broer
     - vat ‘corns’, rogge en gerst, dezelfde maat, aan voornoemde
        heer Gerit en zijn broer
     - 1 mud rogge, ‘der maten van Den Bosch’ aan en 1 mud gerst,
        Veghelse maat, aan ‘joffroue der weduwe Jan Surmonts’
     - 3 vaten gerst, Veghelse maat, aan ‘den drie biddende ordenen, te
       weten den Predicaren, Augustynen ende Onser Vrouwen conventen’
     - 4 Bossche ponden payment aan ‘den capittel van Sente Jan ten
        Bosch'
     - 1 mud gerst, Veghelse maat aan Jan van Helmont ten Bosch
     - 3 Bossche ponden payment aan de erfgenamen van Fye Donckers
     - 2 Bossche ponden payment aan de Tafel van de Heilige Geest van
       Erpe
     - 5 Bossche ponden payment aan Jan soen Claeus Donckers
     - 3 Bossche ponden payment aan Jan soene Jans genoempt
       Scoemekeren
07-10-1535 R23, fol. 236v-237.
Lucas zoon van wijlen Lucas zoon van wijlen Aert Donckerssoen en zijn broers Jan en Lonis mede optredend namens de broers Jannen en Lucassen, minderjarige kinderen van hun overleden broer Lambert, hadden het goed verkocht. Katheryne weduwe van wijlen Lamberts zoon van wijlen Lucas Aert Donckers, dochter van wijlen Hanrick Rutgers heeft beloofd voornoemde broers Lucass, Jan en Lonis ‘scadeloes te houwen’ van de belofte die zij aan Dircken Hanric Sleuwen des auwen had gedaan betreffende het ‘overvesten’ van het goed voor de minderjarige kinderen van voornoemde Katheryn en Lambert. (Voor de doodslag op Lambert, zie de kroniek van 1535. Het lijkt er op dat lambert op het huis woonde en de boerderij in gebruik had, maar dat het huis nog op naam van alle kinderen stond. Na zijn dood in 1535 werd het huis verkocht.) 07-10-1535 R23, fol. 237v-238.
‘Een huys, schuer ende scop, hostat, boomgaert ende hoff metten erffenissen allen ende een yegelyck daer toebehoirende, eensdeel ackerlant’, groot ca. 8 lopens, gelegen ‘aent Sytart in die Sweenslaecke’
     - e.z.: Hanricx Jan Emonts
     - a.z.: de erfgenamen van Delis Jan Delis
     - e.e.: Jan Ariaensen Willems en anderen
     - a.e.: de gemeint
Nog een akker aldaar en een kamp hooi op het Lijnt in Erp.

Het goed is belast met:
     - de van 6 stuivers grondcijns aan de heer van Helmond
     - braspenning grondcijns
     - van 3 mud koren, half rogge en half gerst, Veghelse maat, aan de
       Tafel van de Heilige Geest te Veghel
15-09-1568 R28, fol. 143-146.
‘Een huys, schuur, schop, boemgart, hostat ende hoff metten saylande dair by ende aen liggende ende met synre toebehoerten’, gelegen ‘aent Zytart’
     - e.z.: het goed van Hanrick Jan Emonts en anderen
     - a.z. en e.e. Jan Arian Willems en anderen
     - e.e.: ‘die gemeynt’
Met nog een ‘ecker toellants’ gelegen ‘in die Syttarssche thiende’ en een ‘camp hoijvelts’, gelegen in Erp ‘in Lynt’.
18-02-1580 R29, fol. 582.
Aert, en Heijlken, kinderen van wijlen Geerlinck Aert Geerlincx delen goed. Aert krijgt een ‘zeeckere huijs, hoffstadt, hoff, este, backhuijsken metten oven ende torfhuijsken’, gelegen ‘aen ’t Zijtaert’
     - e.z. en a.z.: de erfgenamen van Lennaert Henrick Huijben en
                         anderen
     - e.e.: Aelken, weduwe van Willem Ariens en anderen
     - a.e.: de gemeint

Heijlken krijgt een ‘zeeckere schuere staende opten voors(creven) hoff, met vijff ende twentich eijcken boomen staende opten missen ende opte straet, met drije esschen boomen staende oijck opte missen voors(creven) waeraff den eenen gehouwen is’
23-03-1624 R43, fol. 28-30.
'Huys, hoff, boomgaert ende aengelegen lant, groot 11 lopens + 20 roeden 1657 VP-1657, nr. 172.
'Het huijs, schuer ende met het binnenlandt ende groes met de poterijen' en 39 ' gesmette eycken boomen', groot ca. 12 lopens, gelegen 'opt Syttaert'
     -  e.z. en e.e.: Geraert Stevens
     -  a.z.: de kinderen van Lambert Lonissen
     - a.e.: de straat
13-10-1664 R54, fol. 277-283.
'Erff en lant met de groes en Geercamp' 1722 VP-1722, fol. 566
'Huijs, hoff en aengelag', groot ca. 6 lopens, gelegen 'opt Zittard' 1714-1783 Hm-147.
Kadaster: Hostie E477, huis, schuur en erf, 6,50 are 1832 Kadaster 1832.
In 1895 werden pecelen samengevoegd; hierna kadaster: Hostie E2668, huis, schuur, bakhuis, bouwland en weiland, 1,8930 hectare 1895 Art. 2945.

Op 22-03-1909 kreeg de weduwe Van Boxmeer vergunning om een woonkamer en een privaat te bouwen.
22-03-1909 BV-161.
In 1934 kreeg M. van Boxmeer een hinderwetvergunning voor het gebruik van een benzinemotor op dit perceel. 1934 HV 1934-190.
Op 27-05-1935 kreeg M. van Boxmeer vergunning voor de vergroting van een bergplaats. 27-05-1935 BV-1199.
Op 24-04-1939 kreeg Martinus van Boxmeer vergunning voor het bouwen van een kippenhok. 24-04-1939 BV na 1936.
Adres: Zijtaart 667 (1846-1870), Zijtaart 866 (1870-1892), Zijtaart 873 (1892-1898), Zijtaart 849 (1898-1910), Zijtaart G 23 (1910-1921), Zijtaart G 23 (1921-1931), Zijtaart G 21 (1932-1942), Zijtaart A 22 (1943-1967), Leinserondweg 16 (vanaf 1967) 1846-1967 Inv. nr. 1702 t/m 1708 en 1710 t/m 1712; doc. Vehel, nr. 383.
 

Eigenaars Datum Bronnen
Willem en Goessen, zonen van wijlen Jan zoon van wijlen ‘Goessens geheyten vanden Hoevel’ en van Elysabeth dochter van wijlen Thomaes zoon van wijlen Willem Janss Voor 07-10-1535 R23, fol. 236v-237.
Lucas zoon van wijlen Aert Donckers Verworven voor 07-10-1535 R23, fol. 236v-237.
De kinderen van Lucas zoon van wijlen Aert Donckers en van Elysabeth, dochter van wijlen Hanrick van Ham, met name: Lucas, Jan, Lonis, Lambert (overleden, met minderjarige kinderen, Jan en Lucas), Heylwich, Marie, Gertrut (getrouwd met Aert, zoon van wijlen Jan Joesten, met kinderen Heylwich, Elyabeth en Aleyt, getrouwd met Thonis, zoon van wijlen Aert Jan Stanssarts), Jutte (getrouwd met Thonis zoon van wijlen Jan Verhagen) (Voor het overlijden van Lambert, zie de kroniek van 1535.) Vermeld op 07-10-1535 R23, fol. 236v-237.
Dirck Hanricx die Lew de oude Koop op 07-10-1535 R23, fol. 236v-237.
De kinderen van Dirck Hanricx die Lew, en van Elisabeth, dochter van wijlen Aernt Dircxs, namelijk: Hanrick, Aernt, Heylwig (getrouwd met Hanrick, zoon van wijlen Hanricx Roeffen die auwe) en Mechtelt (getrouwd met Michiel, zoon van wijlen Aernt Heym vander Sloeuen) Vermeld op 27-02-1562 en op 15-09-1568 R27, fol. 343-344; R28, fol. 143-146.
Hanrick en Aernt, zonen van Dirck Hanricx die Lew Deling op 15-09-1568 R28, fol. 143-146.
Aernt, zoon van Dirck Hanricx die Lew Verwerft deel van broer Hanrick op 15-09-1568. R28, fol. 146.
Dirck, zoon van Rombout Hanricx Lambertssoen Verwerving tussen 26 januari en 6 februari 1578 R29, fol. 516-517.
Geerlinc, zoon van wijlen Aert Gerit Houbrakens Koop op 18-02-1581 R29, fol. 582.
Aert, en Heijlken, kinderen van wijlen Geerlinck Aert Geerlincx en zijn vrouw Anneken. Heijlken heeft twee meerderjarige kinderen, Gielen en Gerit, van haar man Steven Michielss. Vermeld op 23-03-1624 R43, fol. 28-30.
Art, zoon van Geerlinck Aert Geritssen Deling op 23-03-1624 R43, fol. 28-30.
De weduwe van Art Gerlincx met 7 kinderen Vermeld 1642-1657 VP-1657, nr. 172; Hm-147.
De kinderen (en kleinkinderen) van Aert Geerlincx en zijn vrouw Anneken dochter Hendrick Marten Symonsen, namelijk: Geryt, Marten, Sijken (weduwe van Daniel Lenaerts), Anneken (weduwe van Lonis Lonissen), Barbera, Meriken (getrouwd met Jan Aerts van der Mee, Arien (overleden, was getrouwd met Sijken, dochter van Aert Ariaen Donckers, met zonen Aert en Lambert), en Rombout (getrouwd met Meryken, dochter van Jan Aerts) Vermeld op 13-10-1664 R54, fol. 277-283.
Anneken, weduwe van Lonis Lonissen en Sijken, weduwe van Daniel Lenaert Deling op 13-10-1664 R54, fol. 277-283.
De kinderen van Sijken, dochter van Anneken Art Gerlincx Vermeld 1714-1722 Hm-147.
Jenneken Dircx van der Donck Koop 1714-1722 Hm-147.
Margriet en Anneken, kinderen van Jenneken Dircx van der Donck Verwerving 1714-1722 Hm-147.
Aert Willem Evers, wever, getrouwd met een dochter van Jenneken Dircx van der Donck Verwerving 1714-1722 Hm-147; VP-1722, fol. 566.
Lambert, Maria en Hendrina, kinderen van Aart Willem Evers Verwerving 1722-1738 VP-1722, fol. 566.
Jan Lambert Hendrix, getrouwd met Hendrina Aart Willem Evers Deling op 26-10-1743 VP-1738, fol. 538; Hm-147.
De weduwe van Jan Lambert Hendrix het vruchtgebruik en haar kinderen het erfrecht Verwerving 1761-1769 VP-1661, fol. 250.
Aart Jan Lambert Hendrikx Versteede, wonend te 'Seitaard' Deling op 13-05-1784; vermeld in 1832 VP-1777, fol. 271; kadaster 1832.
Hendrina Versteden, getrouwd met Jan van der Linden Verwerving in 1843 Art. 1251.
Johannes Vogels, landbouwer Verwerving in 1867 Art. 1896.
Jan van Boxmeer en consorten, landbouwer Verwerving in 1890 Art. 2945.
Maria Vogels, weduwe van Jan van Boxmeer Vererving in 1907 Art. 2945.
Johannes van Boxmeer Verwerving in 1925 Art. 2945.
Martinus Janzn van Boxmeer en consorten, landbouwer Deling in 1926 Art. 5975.
Henricus Johannes van Boxmeer, geboren op 09-10-1923, landbouwer Deling in 1961 Art. 8328.
 

Bewoners Datum Bronnen
Het lijkt er op dat lambert Donckers in 1535 de ouderlijke boerderij in gebruik had, maar dat het huis nog op naam van alle broers en zussen stond. Na zijn dood in 1535 werd het huis verkocht. 1535 Voor de doodslag op Lambert Donckers, zie de kroniek van 1535.
Aert Willem Everts, Anneken sijn vrouw Vermeld in 1709 II-E-38.
Aert Willem Everts Vermeld in 1709-1714 II-B-28 (1709), II-E-68 (1710), 69 (1711), 237 (1712), 70 (1713), 71 (1714).
Dirck Peters van de Ven Vermeld in 1715-1720 II-E-81 (1715), 73 (1716), 74 (1717), 121 (1718), 122 (1719), 123 (1720).
Aert Willem Everts Vermeld 1720-1724 II-E-123 (1720), 124 (1721), 86 (1722), II-B-48 (1724).
Niet arm
Boven de 16: Dirk Peters van de Ven (man), Hendrik en Peter (kinderen), Antonet Hendricx (meid)
Onder de 16: Anneke, Gordina en Jan (kinderen)
Vermeld in 1736 II-E-66.
Dirck Peters Vermeld in 1736 II-E-17 en 18, nr. 329.
Jan Lambert Hendrix Vermeld in 1736-1761 II-E-17 en 18, nr. 329.
De weduwe van Jan Lambert Hendrix Vermeld in 1766-1776 II-E-17 en 18, nr. 329.
Hendrik van den Oever Vermeld in 1781 II-E-17 en 18, nr. 329.
Lambert van der Sande Vermeld in 1786 II-E-17 en 18, nr. 329.
Daniel van der Aa Vermeld in 1791 II-E-17 en 18, nr. 329.
Matys H. van de Donk Vermeld in 1798 II-E-17 en 18, nr. 329.
Aart Jan Versteede Vermeld in 1806-1811 E248 (1806), E249 (1807), E250 (1808), E251 (1810), E253 (1811).
Man: Aart J. Verstege, 58 jaar, geboren op 15-8-1752 in Veghel
Vrouw: Mechel A. van Lankvelt, 43 jaar, geboren op 15-6-1767 in Veghel
Kind: Hendriena A. Versteden, 14 jaar, geboren op 26-12-1796
Inwonend: Johannes B. van Mierlo, 21 jaar, geboren op 8-12-1789
Inwonend: Dieliaan A. van Wanooy (meisje), 16 jaar, geboren op 15-6-1794
Inwonend: Aart H. van Heeswijk, 12 jaar, geboren op 15-7-1798
Vermeld in 1810 NA1588, Bevolkingsregister van Veghel 1810.
Aard Versteegden Vermeld 1822-1824 NA1221 (1822), NA1222 (1823), NA1223 (1824).
Opa: Aart Versteegde, weduwnaar, 72 jaar, landbouwer, geboren in Veghel
Man: Jan van der Linden, 40 jaar, landbouwer, geboren in Veghel
Vrouw: Hendrina Versteegde, 34 jaar, geboren in Veghel
Kind: Martinus van der Linden, 9 jaar, geboren in Veghel
Kind: Arnoldus van der Linden, 4 jaar, geboren in Veghel
Kind: Johanna Maria van der Linden, 11 jaar, geboren in Veghel
Kind: Maria van der Linden, 7 jaar, geboren in Veghel
Kind: Catharina van der Linden, 3 jaar, geboren in Veghel
Kind: Johanna Maria van der Linden, 1 jaar, geboren in Veghel
Dienstknecht: Jacobus Kransen, 17 jaar, geboren in Veghel
Dienstmaagd: Anna Swinkels, 19 jaar, geboren in Erp
Vermeld in 1830 NA1590, Bevolkingsregister van Veghel 1830.
Jan van der Linden Vermeld 1833-1840 NA1224.
Man: Jan van der Linden, bouwman, 50 jaar, geboren in Veghel
Vrouw: Hendrina Versteden, 44 jaar, geboren in Veghel
Kind: Martinus van der Linden, 19 jaar, bouwman, geboren in Veghel
Kind: Arnoldus van der Linden, 14 jaar, bouwman, geboren in Veghel
Kind: Petrus van der Linden, 9 jaar, geboren in Veghel
Kind: Jan van der Linden, 4 jaar, geboren in Veghel
Kind: Hendrikus van der Linden, 3 jaar, geboren in Veghel
Kind: Johanna van der Linden, 22 jaar, geboren in Veghel
Kind: Maria van der Linden, 17 jaar, geboren in Veghel
Kind: Catharina van der Linden, 12 jaar, geboren in Veghel
Kind: Hendrina van der Linden, 8 jaar, geboren in Veghel, overleden op 14-2-1842
Vermeld in 1840 NA1591, Bevolkingsregister van Veghel 1840.
Jan van der Linden Vermeld 1842-1849 NA1225.
Jan van der Linden Vermeld van 1846-1848 tot 1849-1861 Inv. nr.1702 en 1703.
Vader: Jan van de Linden, geboren in 1789 te Veghel
Moeder: Hendrina Versteegde, geboren in 1796 te Veghel
Zoon: Arnoldus van der Linden, geboren in 1825 te Veghel
Zoon: Petrus van der Linden, geboren in 1830 te Veghel
Zoon: Jan van der Linden, geboren in 1834 te Veghel
Zoon: Hendricus van der Linden, geboren in 1836 te Veghel, schoolleerling
Dochter: Catharina van der Linden, geboren in 1826 te Veghel, doorgestreept, in 1851 vertrokken naar fol. 426
Dienstmeid: Maria Lathouwers, geboren in 1828 te Sint-Oedenrode, in 1852 gekomen van fol. 712, doorgestreept
Vermeld in 1849-1862 NA1594, Bevolkingsregister van Veghel 1849-1862.
Vader: Jan van de Linden, geboren op 17-12-1789 te Veghel
Moeder: Hendrina Versteegde, geboren op 26-12-1796 te Veghel
Zoon: Arnoldus van der Linden, geboren in 1825 te Veghel
Zoon: Petrus van der Linden, geboren in 1830 te Veghel
Zoon: Joannes van der Linden, geboren in 1835 te Veghel
Zoon: Hendricus van der Linden, geboren in 1836 te Veghel
Dienstmeid: Catharina van Doorn, geboren in 1831 te Veghel
Vermeld op 31-12-1859 Invulbiljetten 31-12-1859, inv. nr. 1760
De kinderen van Jan van der Linden Vermeld in 1862-1870 Inv. nr.1704 en 1705.
Hoofd: Arnoldus van der Linden, geboren in 1825 te Veghel
Broer: Petrus van der Linden, geboren in 1830 te Veghel, doorgestreept bij de volkstelling van 1-12-1869
Broer: Joannes van der Linden, geboren in 1835 te Veghel, doorgestreept, gehuwd op 31-5-1862
Broer: Hendricus van der Linden, geboren in 1836 te Veghel, doorgestreept, gehuwd op 9-5-186(..), zie register, letter L, fol. (..)
Vermeld in 1862-1870 Bevolkingsregister 1862-1870, inv. nr. 1604, blad nr. 728, Zijtaart, huis nr. 667
Hoofd: Arnoldus van der Linden, geboren op 10-6-1825 te Veghel
Dienstmeid: Petronella Vogels, geboren op 1-8-1838 te Veghel
Dienstknecht: Cornelis Rijkers, geboren op 20-6-1850 te Erp
Vermeld op 1-12-1869 Volkstelling op 1-12-1869, inv. nr. 1778
Hoofd: Arnoldus van der Linden, geboren in 1825 te Veghel
 
Vermeld in 1870-1892 Bevolkingsregister 1870-1892, inv. nr. 1619, fol. 1159, Zijtaart
Hoofd: Hendrikus Vogels, geboren op 13-8-1836 te Veghel
Vrouw: Geertruda van de Ven, geboren op 22-5-1835 te Veghel
Bijschrift, dochter: Johannes Vogels, geboren op 5-3-1878 te Veghel
Bijschrift, zoon: Johannes Vogels, geboren op 31-3-1879 te Veghel, doorgestreept, overleden op 6-4-1879
Bijschrift, bloedverwant, Arnoldus van der Linden, geboren op 22-6-1825 te Veghel, bijgeschreven bij de volkstelling van 1890
Ingeschreven op 8-6-1877, vermeld 1877-1892 Bevolkingsregister 1870-1892, inv. nr. 1622, fol. 2082, Zijtaart
Hoofd: Hendrikus Vogels, geboren op 13-8-1846 te Veghel
Vrouw: Geertruda van de Ven, geboren op 22-5-1840 te Veghel
Dochter: Johannes Vogels, geboren op 5-3-1878 te Veghel
Commisant: Arnoldus van der Linden, geboren op 10-6-1825
Dienstmeid: Johanna Vogels, geboren op 1-10-1847
Vermeld op 31-12-1879 Volkstelling op 31-12-1879, inv. nr. 1816
Hendrikus Vogels Vermeld in 1898-1908, opgevolgd in 1909 Inv. nr. 1706 en 1707.
Hoofd: Martinus van Boxmeer, geboren op 9-8-1884 te Veghel, ovegeboekt uit register A-B, fol. 160
Vrouw: Anna Maria Vissers, geboren op 25-4-1883 te Veghel, overgeboekt uit register V, fol. 2036
Bijschrift op 7-3-1910, dochter: Johanna Maria van Boxmeer, geboren op 3-3-1910 te Veghel
Het echtpaar is op 10-5-1909 bijgeschreven. Bevolkingsregister 1892-1910, inv. nr. 1627, fol. 281
Hoofd: Martinus van Boxmeer, geboren op 9-8-1884 te Veghel
Vrouw: Anna Maria Vissers, geboren op 25-4-1883 te Veghel
 Dochter: Johanna Maria van Boxmeer, geboren op 3-3-1910 te Veghel
Bijschrift op 23-1-1911, dochter: Martina Petronella van Boxmeer, geboren op 22-1-1911 te Veghel
Bijschrift op 11-12-1911, zoon: Lambertus Johannes van Boxmeer, geboren op 11-12-1911 te Veghel
Bijschrift op 27-1-1913, zoon: Petrus Martinus van Boxmeer, geboren op 25-1-1913 te Veghel, doorgestreept, overleden op 25-3-1913
Bijschrift op 26-1-1914, dochter: Maria Johanna van Boxmeer, geboren op 26-1-1914 te Veghel, doorgestreept, overleden op 3-3-1914
Bijschrift op 10-6-1915, zoon: Lambertus Johannes van Boxmeer, geboren op 9-6-1915 te Veghel
Bijschrift op 26-6-1916, zoon: Johannes Antonius van Boxmeer, geboren op 25-6-1916 te Veghel
Bijschrift op 2-4-1918, dochter: Maria Henrica van Boxmeer, geboren op 30-3-1918 te Veghel
Bijschrift op 8-9-1919, dochter: Arnolda Johanna van Boxmeer, geboren op 7-9-1919 te Veghel
Vermeld in 1910-1921 Bevolkingsregister 1910-1921, inv. nr. 1638, folio 184
M. van Boxmeer Bijschrift in 1909, vermeld in 1932. Op 05-05-1952 verhuisd. Inv. nr. 1706, 17-08, 1710 en 1712; doc. GAvB.
Henricus J. van Boxmeer Vermeld in 1967 Doc. Veghel, nr. 383.
Mari van Asseldonk Vermeld in 2006 Adressengids Zijtaart 2006.
Bouwstijlen - Thema's - Groei - Organisaties - Veldnamen
Afkortingen - Toelichting verenigingen - Toelichting Huizen - Toelichting Kroniek - Downloads