Foto's Huizen Kroniek

Lage Biezen AOuderdom
Dit huis stond naast huidig adres Lage Biezen 2 in de richting van Lage Biezen 1. In 1636 werd dit huis het 'Oud Huis' genoemd, en Lage Biezen 2 het 'Nieuw Huis'. Kennelijk is Lage Biezen 2 er in of kort voor 1636 bijgebouwd. In het cijnsboek van Helmond zijn de eigenaren van het perceel tot aan het begin de vijftiende eeuw terug te volgen, maar het is niet zeker wanneer er voor het eerst bewoning was. Dit huis (:Lage Biezen A). Dit huis wordt niet meer vermeld in het verpondingsregister van 1657 en is dus in de periode 1636-1657 afgebroken. De eigenaren van het perceel (huis) zijn tot 1782 gegeven.
 

Beschrijving Datum Bronnen
‘Enen huyse, hostat, schuer’ en toebehoren, groot ca. 3 ‘loepensen’, gelegen in Veghel 'aen die Biesen'
     - e.z.: het goed van de erfgenamen van Dirck Symonssoen vander
              Vest
     - a.z.: Delis Dirck Houbraken
     - e.e.: ‘die gemeyn straet’
     - a.e.: de erfgenamen van Maes Decker
Ook in ‘enen stuck lants’, genoemd die Naeste Streep, groot ca. 1 ‘sesterze’, gelegen als voor. Ook in ‘enen stuck lants’, genoemd die Biesense ecker, groot ca, 9 ‘loepensen’, met ‘enen heytveltken dair teynden aen liggende’, gelegen als voor. Ook in ‘enen stuck lants’, groot ca. 1 ‘mauwersche’, gelegen als voor. Ook in ‘enen stuck lants’, groot ca, 3 ‘loepensen’ met een daar bij gelegen ‘bemptken’, gelegen als voor. Ook in een erfpacht van 4 vaten rogge, ‘der maten van Sente Oeden Rode’, die betaald wordt door Delis Campartssoen uit zijn goed.

Het goed is belast met jaarlijks:
     - een grondcijns van 4 stuivers aan de landsheer ‘te betalen opt boeck
       van Roey’
     - een grondcijns van 1 oude groot aan de heer van Helmont
     - een grondcijns van 1 ‘willens tuyn’ te betalen op ‘Bamis dach’
     - een ‘heychyns’ van stuiver aan ‘den naebueren van Vechel’
     - een jaargeld van 8 stuivers
     - 1 ‘mauwer’ rogge, ‘der maten van Den Bosch’ en daar te betalen aan
       de erfgenamen van Leuwens ten Bosch
     - 1 ‘sester’ rogge, dezelfde maat, en daar te betalen aan ‘den capittel van
       Sente Jans ten Bosch’
     - 4 vaten rogge, Veghelse maat
     - 11 vaten rogge, dezelfde maat aan ‘der kercken, vicarien ende
       costerien van Vechel’
     - 1 ‘sester’ rogge, dezelfde maat aan de Tafel van de Heilige Geest te
       Veghel
26-10-1537 R23, fol. 288v-290r.
‘Een huys, hostat ende hoff ende schuer’ met toebehoren, groot ca. 3 lopens, gelegen in Veghel ‘aen die Biesen’
     - e.z.: het goed van de erfgenamen van Dirck Symons Vervest
     - a.z.: Delis Dirck Houbraken
     - e.e.: ‘die gemeyn straet’
     - a.e.: de erfgenamen van Maes die Decker
Nog een stuk land genoemd die Naeste Streep, groot ca. 1 ‘sesterze’, gelegen ter plaatse als voor. Nog een stuk land genoemd den Biesensens ecker, groot ca. 9 lopens, met een ‘heytveltken dair teynden aen leggende’, ter plaatse als voor. Nog een stuk land, groot ca. 1 ‘mauwerssche’, gelegen ter plaatse als voor. Nog een stuk land groot ca. 3 lopens met een aangelegen ‘bemptken’ ter plaatse als voor.

De goederen zijn belast met een jaarlijkse last van:
     - 4 stuivers en 3 ‘moerkens’ grondcijns aan de landsheer ‘opt boeck van
       Roey’
     - 1 oude groot grondcijns aan de heer van Helmont
     - 2 ‘willens tuyn’ grondcijns te betalen te Sente Oeden Rode op ‘Bamis
       dach’
     - stuiver ‘heychyns’ aan de ‘naebueren van Vechel’
     - 8 stuivers jaargeld
     - 1 ‘mauwer rogge’ Bossche maat
     - 1 ‘sester roggen’ Bossche maat te betalen aan het kapittel van Sint-Jan
        in Den Bosch
     - 4 vaten rogge ‘der maten van Vechel’ 11 vaten rogge ‘der kercken,
       vicarien ende costerien van Vechel’
     - 1 ‘sester rogge’ Veghelse maat aan ‘den Heiligen Geest tot Vechel’
     - 1 mud rogge Veghelse maat aan Jan Symonss Vervest
     - 1 mud rogge Veghelse maat aan Ghysbrecht soene wylen Maes
        Decker
     - 3 Carolus gulden aan voornoemde Ghysbrecht
     - 1 mud rogge Veghelse maat aan Peter Hanrick Peter Emonts
     - 3 Carolus gulden aan voornoemde Peter
04-02-1539 R24, fol. 23-25.
Willem zoon van wijlen Symon Hanricxs vander Vest heeft een erfcijns van 3 Carolus gulden opgedragen en overgegeven aan Ariaen zoon van wijlen Hanrick Roefss. De erfcijns wordt betaald uit ‘enen huyse, hostat ende hoff’ met toebehoren, gelegen in Veghel ‘aen die Byesen’
     - e.z.: het goed van de erfgenamen van Dirck Symonss Vervest
     - a.z.: het goed van Delis Dirck Houbraken
Ook uit ‘enen stuck lants’, genoemd die Naeste streep, groot ca. 1 ‘sesterze’, gelegen als voor. Ook uit ‘een stuck lants’, genoemd den Biessensens ecker, groot ca. 9 ‘loepensen’, met een daaraan gelegen ‘heyveltken’, gelegen als voor. Ook uit ‘enen stuck lants’, groot ca. 1 ‘mauwersche’, gelegen als voor. Ook uit ‘enen stuck lants’, groot ca. 3 ‘loepensen’, met een aangelegen ‘bemptken’, gelegen als voor. De verkoper had deze erfcijns verkregen van zijn broer Marten soene wylen Symon Hanricxs vander Vest.
17-06-1543 R24, fol. 553-554.
Ariaen zoon van wijllen Hanrick Roefss heeft een erfcijns van 3 Carolus gulden opgedragen en overgegeven aan zijn broer Gerit zoon van wijlen Hanrick Roefssoen. De erfcijns wordt betaald uit ‘enen huyzse, hostat ende hoff’ met toebehoren, gelegen in Veghel ‘aen den Byesen’
     - e.z.: de erfgenamen van Dirck Symons Vervest
     - a.z.: Delis Dirck Houbraken
Ook uit ‘enen stuck lants’, genoemd die Naeste streep, groot ca. 1 ‘sesterze’, gelegen als voor. Ook uit ‘enen stuck lants’, genoemd den Biesensen ecker, groot ca. 9 ‘loepensen’ met een aangelegen ‘heytveldeken’, gelegen als voor. Ook uit ‘enen stuck lants’, groot ca. 1 ‘mauwerssche’, gelegen als voor. Ook uit ‘enen stuck lants’, groot ca. 3 ‘loepensen’ met een aangelegen ‘bemptken’, gelegen als voor. De verkoper had deze erfcijns door opdracht verkregen van Willemen Symonssoen Vervest.
04-01-1544 R24, fol. 608-609.
‘Huys ende hoff mit syn toebehoerten by den Biesen’
     - e.z.: Peter Elen
     - a.z.: Meriken Lamberts
Belast met 6 nieuwe penningen aan de heer van Helmond, later omgerekend tot 1 stuiver en 14 penningen
1599-1642 Hm-197.
'Het auij huijs met de schuer, schop, eesthuijs met den aengelegen dries met het half bos daer teijnden aen gelegen aenden Biesen met sijn paelsteden aldaer'
- e.z.: Gijsbert Lamberts
- a.z.: de weduwe van Aert Geerlincx
- e.e.: de straat
14-08-1636 R45, fol. 434-442.
 

Eigenaars Datum Bronnen
De kinderen van Daniel, van wijlen Henricus van Bobnagel Voor 1406 Hm-197
Arnoldus, zoon van Arnoldus Agnetuszn Vermeld in 1406-1421 Hm-197
Wilhelmus, zoon van Jutta en van Daniel Bloymans Vemeld in 1421 Hm-197
Henricus, zoon van Goeswinus van Hooft (Capucij) Vermeld n 1421-1447 Hm-197
Henricus, zoon van Johannes Vestmans Vermeld in 1465 Hm-197
Vrijerma, de weduwe van Henricus, zoon van Johannes Vestmans Vermeld in 1465-1498 Hm-197
Symon, zoon van Henricus Johannes Vestmans Vermeld in 1507 Hm-197
De kinderen van wijlen Symon Hanricxsoen vander Vest en Gertrut dochter van wijlen Dirck Houbraken, met name: Willem, Jan, Marten, Heylwich (getrouwd met Ghysbert zoon van wijlen Thomaes Janssoen Decker), Elysabeth (getrouwd met Peter zoon van wijlen Hanrick Peter Emonts), Dirck (overleden, met kinderen Symon en Anna uit zijn huwelijk met Mechtelt, buitenechtelijke dochter van wijlen Dirck Jan Landtmeter; en met kinderen Claeus, Hanrick en Mechtelt uit zijn huwelijk met Aert, dochter van wijlen Claeus Delissoen) Vermeld op 26-10-1537 R23, fol. 288v-290r.
Willem, zoon van Symon Hanricxsoen vander Vest Overdracht op 26-10-1537 R23, fol. 288v-290r.
Martinus, zoon van Simon Henricus Vestmans (of Vervest, van der Vest) (Koopt voor jaarlijks 1 mud rogge en 3 Carolus gulden) Koop op 04-02-1539 R24, fol. 23-25; Hm-197
Henrick Marten Sijmonss, man van Berber, dochter van Arien Aerts Vermeld op 14-08-1636 R45, fol. 434-442; Hm-197.
De kinderen van Henrick Marten Sijmonss en Berber, dochter van Arien Aerts, met name: Anneken (weduwe van Aert Geerlincx), Lijksen (getrouwd met Jan Jan Dircx Cruijsbroeders), en Grietken (overleden, was getrouwd met Jan Martens Meus, met in 1636 minderjarige kinderen, o.a. een dochter Anneken) Vermeld op 14-08-1636 R45, fol. 434-442; Hm-197.
Wijn Jan Celen, man van Meriken, dochter van Henrick Marten Sijmonss Deling op 14-08-1636 R45, fol. 434-442.
De 3 kinderen van Wijnant Jan Celen Vermeld in 1642-1714 Hm-197
De 6 kinderen van Anneken, en de 2 kinderen van Jan, kinderen van Wynant Jan Celen Vermeld in 1642-1714 Hm-197
Peter, zoon van Anneke, dochter van Wynant Jan Celen, en Claes Adriaens opt Sijtart Vermeld in 1642-1714, koop Hm-197
De weduwe en 2 kinderen van Claes Adriaens Vermeld in 1642-1714 Hm-197
Adriaen, zoon van Claes Adriaens Vermeld in 1714 Hm-197
Johannes Jansse van Rijbroek Verwerving op 12-09-1782 Hm-197
 

Bewoners Datum Bronnen
Onbekend
Bouwstijlen - Thema's - Groei - Organisaties - Veldnamen
Afkortingen - Toelichting verenigingen - Toelichting Huizen - Toelichting Kroniek - Downloads