Foto's Huizen Kroniek

Krijtenburg 22

Foto uit 2006


Ouderdom
In 1553 stond er al een huis op dit perceel. De bewoning op dit perceel is waarschijnlijk ouder.
 

Beschrijving Datum Bronnen
‘Eenen huyse, schuer, scop, hostat ende hoff mitten erffenissen hen aenliggende ende dair toebehoirende’, groot ca. 8 lopens, gelegen ‘op Sontvelt’
     - e.z.: de erfgenamen van Willem Willem Houbraken en anderen
     - a.z.: het goed van Hanricx Dirck Wouterss
     - e.e.: de gemeint
     - a.e.: het goed van voornoemde Dircxs
Ook 2 stukken land met een heiveld daar aan gelegen, genoemd ‘dat Nederlant’ en ‘dat Coelvelt’, gelegen aldaar, en in twee stukken land aldaar.
13-09-1553 R26, fol. 162-163.
‘Een huys, schuer, scop, hostat ende hoff mitten erffenissen hen aenliggende ende daer toebehoirende’, groot ca. 8 lopens, gelegen ‘op Sontvelt’
     - e.z.: de erfgenamen van Willem Willem Houbraken
     - a.z.: Hanricx Dirck Wouters
     - e.e.: de gemeint
     - a.e.: het goed van de verkoper
Ook 2 stukken land met een heiveld daar aan gelegen, genoemd ‘dat Nederlant’ en ‘dat Coelvelt’, gelegen aldaar, en in twee stukken land aldaar, ‘den Groeten Pael’, en ‘den Cleynen Pael’, gelegen deels in de parochie Veghel en deels in de heerlijkheid Jekschot. Nog een stuk land met een ‘bemptken’, wezende leen van de heer van Jekschot.
29-12-1553 R26, fol. 178-180.
‘Eenen huyse, schuer, scop, hostat ende hoff mitten erffenissen hen aenliggende ende dair toebehoirende’, gelegen ‘op Sontvelt
     - e.z.: de erfgenamen van Willem Willem Houbraken
     - a.z.: Hanricx Dirck Wouters
     - e.z.: de gemeint
     - a.e.: het goed van de verkoper
Ook in 2 stukken land met een heiveld genoemd ‘dat Nederlant’ en ‘dat Coelvelt’, gelegen aldaar. Ook in 2 stukken land genoemd ‘den Groeten Pael’, en ‘den Cleynen Pael’, gelegen deels in de parochie Veghel en deels in de heerlijkheid Jekschot. Ook in een stuk land met een daar aan gelegen ‘bemptken’, wezende leengoed van de heer van Jekschot.
12-01-1558 R26, fol. 656-658.
Jacop, zoon van wijlen Meeus Jacopss heeft verkocht aan Dirck, zoon van wijlen Hanricx Sleuwen een erfcijns van 3 gulden, te betalen uit ‘eenen huyse, hostat ende hoff ende vuyten erffenissen daer toebehoirende’, groot ca. 11 lopens, ‘mit eenen heyvelt’, groot ca. bunder, gelegen ‘op Sontvelt’
     - e.z.: de erfgenamen van Hanricx Dirck Wouterss
     - a.z.: de erfgenamen van Ariaens Aert Heym en anderen
     - e.e.: de gemeint
     . a.e.: de erfgenamen van Aernt Heymen
Ook uit twee stukken land, ‘den Groeten Pael’, en ‘den Cleynen Pael’, gelegen aldaar.
15-01-1561 R27, fol. 227-228.
Jacop, zoon van wijlen Meeus Jacopss heeft opgedragen aan zijn zoon Ariaen ‘een huys, schuer, scop, hostat ende hoff mitten erffenissen dair toebehoirende’, gelegen ‘op Sontvelt’
     - e.z.: de erfgenamen van Willems Willem Houbraken
     - a.z.: de erfgenamen van Hanricx Dirck Wouterss
     - e.e.: de gemeint
     - a.e.: de verkoper
Ook twee stukken land met een heiveld daaraan gelegen, genoemd ‘dat Nederlant’ en ‘dat Coelvelt’, gelegen aldaar. Ook 2 stukken land ‘den Groeten Pael’, en ‘den Cleynen Pael’ aldaar. Het goed is belast met jaarlijks 3 gulden aan Dirck Hanricx Sleuwen. Jacop heeft voor zichzelf gereserveerd ‘een stuck lants’, genoemd ‘het Doerenbosken’, wezende leengoed van de heer van Jekschot.
11-02-1561 R27, fol. 228-232.
Ariaen, zoon van Jacop Meeuss heeft beloofd te betalen aan Reynder, zoon van wijlem Lenaerts die Verwer, ten behoeve van Aleyt, dochter van Lenaert Hanricxs een erfcijns van 37 stuivers, te betalen uit ‘eenen huyze, hostat ende hoff ende vguyten erffenisse daer toebehoirende’, groot ca. 7 lopens, gelegen ‘op Sontvelt’
     - e.z.: Willem Aert Philips
     - a.z.: de erfgenamen van Hanrick Dirck Wouterss
     - e.e.: de gemeint
     - a.e.: het goed van de verkoper
07-05-1565 R27, fol. 861-862.
Reynder Lenaertss van Hynsberch ‘verwer’, als man van Anne, dochter van wijlen Hanricx Lenaertss heeft formeel overgedragen een rente van 37 stuivers te betalen uit ‘eenen huyse, hostat ende hoff ende vuyten erffenissen daer toebehoirende’, groot ca. 7 lopens, gelegen ‘op Sontvelt’
     - e.z.: Willem Aert Philipss
     - a.z.: de erfgenamen van Hanricx Dirck Wouterss
02-03-1573 R28, fol. 710-711.
Hanricx (Heijmanss), als man van Elysabeth, dochter van wijlen Hanrick Lenaerts heeft formeel overgedragen al zijn rechten op een rente van 37 stuivers ten behoeve van Jan Jan Willems, welke voornoemde rente Ariaen, zoon van Jacop Meeuss beloofd had te betalen uit ‘eenen huyze, hostat ende hoff ende vuyten erffenissen daer toebehoirende’, gelegen ‘op Sontvelt’
     - e.z.: Willem Aert Philipss
     - a.z.: Hanricx Dirck Wouterss
Zoals voornoemde Elisabeth, dochter van Hanricx Lenaerts, en Jan Jan Willemss deze helft van de voornoemde rente verkregen hebben van Reynderen Lenaertss van Hijnsberch, als man van Anna, dochter van Hanricx Lenaertss.
05-03-1573 R29, fol. 203.
De erfgenamen van Ariaen Jacop Meeuss delen goed. De kinderen van Ariaen Jacop Meeuss en Catalyn, dochter van Danel Maess, namelijk: Bartholomeus, Thonisken (getrouwd met Peter Mertens), Heijlken (getrouwd met Huybert Goerts), Dries (minderjarig), Jacop  (minderjarig)en Lysken  (minderjarig) krijgen ‘d’Aude verbrande hostadt metter weerschap metten halven erffenis, gelyck sy condividenten dat malcanderen bewesen hebben, gelegen binnen der prochie van Vechel ter plaetsen geheyten dat Sontvelt’
     - e.z.: Meeus Jans van Erp
     - a.z.: de condividenten
     - e.e.: de erfgenamen van Goert Lonis
     - a.e.: de gemeint
Een akker genoemd ‘den Dorenbosch’, gelegen als voor. Een ‘coeyweye’aldaar.

Het goed is belast met jaarlijks:
     - 1 mud rogge, Veghelse maat, aan de Tafel van de Heilige Geest te
       Veghel
     - 1 braspenning aan de heer van Helmond
     - 5 gulden aan Lysbeth, weduwe van Jan Lemmens van
       Tartwijck
     - 37 stuivers aan Jan Hulsen te Sint-Oedenrode
     - 4 gulden en 6 stuivers aan Jan Henrick Caerls
     - een halve cijns aan joncker Halmael (Jekschot)
     - 1 mauwer rogge en 3 vaten boekweit, Veghelse maat, en
       30 stuivers aan Lysbeth, weduwe van Jacop Meeus

Dries, Jacop en Elysabeth, minderjarige kinderen van Ariaen Jacop Meeussen en Catalyn Danel Maess krijgen ‘die helft vande verbrande hostadt sonder weerschap metten halven erffenis soe die condividenten voers(creven) dat malcanderen bewesen hebben, gelegen binnen der prochie van Vechel ter stede geheijten aent Sontvelt’
     - e.z. en e.e.: Philips Jan Peters
     - a.z.: de andere condividenten
     - a.e.: de gemeint
Nog een heiveld aldaar, en een akker met hooiveld genoemd ‘den Weijerbeemt’.

Het goed is belast met jaarlijks:
     - 1 mud rogge, Veghelse maat, aan de Tafel van de Heilige Geest te
        Veghel
     - 1 stuiver grondcijns aan ‘boeck van Den Bosch’
     - 3 gulden aan in en Bosch aan de gerechtigden
     - 2 pond paijment aan de gerechtigden
     - 3 gulden aan Henrick Mertens
     - 3 gulden aan Thonis Dirck de Cuijper
     - 2 Bossche ponden paijmen aan Philips Jan Peters
     - 1 mauwer rogge en 3 vaten boekweit, Veghelse maat
     - 30 stuivers aan Elysabeth, weduwe van Jacop Meeuws

Gelet op de lasten die in 1616 op het huis rustten werd dit tweede deel voor 1616 bij het eerste deel gevoegd.
23-02-1589 R31, fol. 12-17.
‘Eenen erffeniss metter weerscappen ende hostadt daer toebehoirende, eensdeels tuelant, ende eensdeels groesvelt oft hoyvelt, tsamen metten streepken, biesvelt ende dorenbosch daer toebehoirende met alle syne poyeryen ende toebehoerten’, gelegen ‘opt Sontvelt, gemeynlyck genoempt Arien Jacops erff’, gelegen:
     - e.z.: Philips Jans Peters
     - a.z.: de weduwe van Meus van Erp
     - e.e.: Hanrickx Jans van Woensel
     - a.e.: ‘de streepken toebehorende aan de verkoper’
Met nog enkele aangelegen percelen. Het goed is belast met jaarlijks:
     - 1 Veghelse mud rogge aan de Tafel van de Heilige Geest te Veghel
     - 2 pond paijment aan de Tafel van de Heilige Geest te Veghel
     - 5 gulden aan Jan Lamberts vander Heyden
     - 4 gulden en 6 stuivers aan Jan Hanrick Caelis te Uden
     - 3 gulden aan Hanrick Martens
     - 3 gulden aan Flips Jan Peters
     - 3 gulden aan Seger van Gerwen
     - 9 stuivers aan de heer van Jekschot
     - 1 braspenning grondcijns aan de heer van Helmond
     - 2 pond paijment aan Beatris Donck te ’s-Hertogenbosch
     - 4 vat koren aan Heylwigh Arien Jacops (2/3 rogge, 1/3
        boekweit), is een deel van een grotere erfpacht van 18 vaten koren
     - 15 stuivers aan Heylwigh Arien Jacops
     - 1 stuiver grondcijns ‘opt boeck van Den Bosch’
11-03-1616 R37, fol. 82-83.
Hanrick Janss, man van Anneken, dochter van Jan Claes en van Aelken, heeft verkocht aan Jan Hanricx zijn deel in een rente van 4 gulden en 6 stuivers, te betalen uit een ‘huijs, hoff, ende lant daeraen liggende’, gelegen ‘op Sontvelt’
     - e.z.: Hanrick Janss
     - a.z.: Heyl Meuss
     - e.e.: de gemeint
03-04-1623 R42, fol. 196-197.
Henrick Jan Diricx heeft beloofd een erfcijns van 5 gulden per jaar te betalen aan Henrick Marten Sijmonts ander Vest, ten behoeve van zijn dochter, die zijn dochter na de dood van haar vader Henrick Martens zal beuren. De erfcijns zal worden betaald uit een ‘huijs, hoff ende aengelegen erffenisse’, groot ca. 2 ‘mudsaet’, gelegen ‘opt Sontvelt’, gelegen:
     -  e.z. Lijsken, weduwe van Jan Henrick Beecx en Arien Jan
         Heesackers
     - a.z.: Heijlken, weduwe van Meeus Janss van Erp en Peter Aerts
     - e.e.: de gemeint
     - a.e.: Peter Aertss
Het goed is ook belast met jaarlijks:
     - een erfpacht van 1 mud rogge aan de Tafel van de H. Geest te
        Veghel, die betaald wordt met 4 gulden en 19 stuivers
     - een erfcijns van 5 gulden aan Jan Lamberts ‘tot Roij’
     - een erfcijns van 3 gulden aan de weduwe van Seger van Gerwen
     - een erfcijns van 4 gulden en 6 stuivers aan de kinderen van Jan
       Henrick Caelis te Uden
     - een cijns ‘aent boeck vanden Bosch ende Helmont’
14-04-1629 R44, fol. 158-159.
'Huys, schuer, hoff ende aengelegen erffenis, gelegen op Sontvelt' 1646 Hg-86.
Neelken, weduwe van Peter Peters en de kinderen van Jan Marten Meussen krijgen: 'een seecker huijs, hoff, boomgaert', gelegen opt Sontvelt, groot met het aangelegen land 3 lopens.

Jan Henrick Jan Dircxen en zijn broer Dirck krijgen 'de schuer met de schop ende backhuijs, hoff, boomgaert met de poterijen ende twee stucken lantts daertegen gelegen'.
Deling op 04-10-1660 R53, fol. 27-32.
'Een seecker half huijs ende een stuck lants ende een ackerken genaemt het Biesveldeken', groot ca. 4 lopens, gelegen opt Sontvelt

- e.z.: het goed van Ariaen Wouters

- a.z.: de koper Hendric Jan Dircx

- e.e.: Joseph Ariens

- a.e.: de straat

28-12-1662 R54, fol. 13.
‘Een huijs, hoff ende landerijen ende poterijen ende geregtigheden van dien' 29-04-1681 R57, fol. 203-207.
‘Een huijs, schuer, schop, hoff ende aengelegen lant als groesen ende hoijlanden', gelegen ‘opt Zontfelt' 10-03-1695 R70, fol. 290-290v.
'Erff ende lant ende Biesvelt' 1722 VP-1722, fol. 608.
Huis, schop, bakhuis, hof en aangelag genaamd 'Den Voorste Acker' en 'Streep', gelegen 'opt Zontvelt' 22-09-1792 R110, fol. 217v.
Een boerderij op Zontveld, groot 2,17 hectare. 16-07-1824 NtA 8117, nr. 35.
Kadaster: Zondveld E1255, huis, schuur en erf, 9,10 are 1832 Kadaster 1832.
Het Algemeen Armbestuur vroeg op 9 januari 1889 gedeputeerde Staten toestemming om 2.000 gulden te beleggen op ‘een huis, schuur, erf, bouw- en weiland en moestuin, gemeente Veghel op Zondveld', Kadastraal E1255 en andere nummers, groot 5,4160 hectare, getaxeerd op 4.200 gulden. 09-01-1899 BHIC, PB, toegang 17, inv. nr. 6605.
Op 02-12-1897 werd de bouw van een bakhuis door de gemeente geadministreerd. 02-12-1897 Inv. nr. 1195.
Op 21-03-1908 werd aan Petrus de Poorter vergunning gegeven om de zijmuur van de stal en schuur weg te breken en een nieuwe muur te bouwen, waardoor stal en schuur 1,50 meter breder werden. 21-03-1908 BV-126.
Op 01-11-1909 werd de verbouwing door de controleur van de grondbelasting gezien. 01-11-1909 Inv. nr.1196.
Bij de meting in 1911 werden percelen samengevoegd; kadaster: Zondveld E2838, huis, 2 schuren, tuin en weiland, 50,20 are 1911 Art. 2389.
Op 22-03-1955 kreeg H.A. van de Linden, landbouwer, wonende op Zondveld A 136, vergunning om zijn boerderij te vernieuwen. 22-03-1955 BV na 1936.
Op 01-07-1958 kreeg H.A. van de Linden, landbouwer, wonende op Zondveld A 136, vergunning om een kippenhok te bouwen. 01-07-1958 BV na 1936.
Op 23-04-1963 kreeg H.A. van de Linden, landbouwer, wonende op Zondveld A 136, vergunning om zijn boerderij te vernieuwen. 23-04-1963 BV na 1936.
In 1968 werd een klein gedeelte aan de gemeente verkocht voor de verbreding van de weg; hierna kadaster: E3637, huis, stal, hokken, bouwland en weiland, 1,0720 hectare 1968 Art. 6895.
Adres: Zondveld 643 (1846-1870), Zondveld 833 (1870-1892), Zondveld 839 (1892-1898), Zondveld 811 (1898-1910), Zondveld G 107 (1910-1921), Zondveld G 122 (1921-1931), Zondveld G 122 (1932-1942), Zondveld A 136 (1943-1967), Krijtenburg 22 (vanaf 1967) 1846-1967 Inv. nr. 1702 t/m 1708 en 1710 t/m 1712; doc. Veghel, nr. 383.
 

Eigenaars Datum Bronnen
Henricus die Leeuwe 1484 Hg-86.
Engula, weduwe van Henricus die Leeuwe met 7 kinderen Vererving 1499-1534, vermeld in 1542 Hg-86.
Dirck, zoon van wijlen Hanrick Dircxs die Lew die jonge Vermeld op 13-09-1553 R26, fol. 162-163.
De kinderen van Dirck, zoon van wijlen Hanrick Dircxs die Lew die jonge, namelijk: zijn zoon Claeus en zijn dochter Heyman (getrouwd met Peter, zoon van wijlen Hanricx Wouterssoen) Overdracht van rechten op 13-09-1553 R26, fol. 162-163.
Mathys, zoon van Jan Vredericxs Koop van voornoemde Claeus en Heyman, vermeld op 29-12-1553 R26, fol. 178-180.
Margriet, dochter van wijlen Aernt Stanssartss voor het vruchtgebruik en aan haar dochter Aerntken, getrouwd met Meeussen, zoon van Jacop Meeuss, voor het erfrecht Overdracht als deel van een ruil op 13-09-1553 R26, fol. 162-163.
Margriet, dochter van wijlen Aert, zoon van wijlen Jan Stanssarts Vermeld op 12-01-1558 R26, fol. 656-658.
Aernt, natuurlijke dochter van wijlen Rom Hanricx Driessen en van Margriet, dochter van wijlen Aernt Stanssarts. Overdracht van rechten op 12-01-1558 R26, fol. 656-658.
Jacop, zoon van Meeus Jacopss Verwerving op 12-01-1558 R26, fol. 656-658.
Ariaen Jacop Meeuss Verwerving op 11-02-1561 R27, fol. 231-232.
De kinderen van Ariaen Jacop Meeuss en Catalyn, dochter van Danel Maess, namelijk: Bartholomeus, Thonisken (getrouwd met Peter Mertens), Heijlken (getrouwd met Huybert Goerts), Dries (minderjarig), Jacop  (minderjarig)en Lysken  (minderjarig) Vermeld op 23-02-1589 R31, fol. 12-17.
Bartholomeeuss, zoon van  Ariaen Jacop Meeuss, Peter Mertens en Huijbert Goerts Deling op 23-02-1589 R31, fol. 12-17.
Peter Martens, wonende in Sint-Oedenrode Vermeld op 11-03-1616 R37, fol. 82-83.
Henrick, zoon van Jan Dierck Aert Smits op Sontvelt Koop op 11-02-1616 R37, fol. 82-83; Hg-86.
De weduwe van Hendrick Jan Dierck Aert Smits met Jan, Dirck, Ariaen en Jenneken, haar kinderen Vererving 1646-1660 Hg-86.
De kinderen van wijlen Henrick Jan Dircxen en zijn vrouw Aelken Nelis Jan Gortssen, met name: Jan. Dirck, Arien, dochter (getrouwd met Jan Janssen van Bergeijk), Neelken (weduwe van Peter Peters) en dochter (overleden, getrouwd geweest met Jan Marten Meussen, met in 1660 minderjarige kinderen) Vermeld op 04-10-1660 R53, fol. 27-32.
Neelken, weduwe van Peter Peters en de kinderen van Jan Marten Meussen Deling op 04-10-1660 R53, fol. 27-32.
Jan Hendric Jan Dircx, kocht de 1/2 van Neelken, weduwe van Peter Peters Koop op 28-12-1662 R54, fol. 13.
Jan en Dirck, zonen van Hendrick Jan Dirx Vermeld op 01-05-1673 R55, fol. 460.
Dirck Hendrick Jan Dirx koopt de helft van zijn broer Jan Koop op 01-05-1673 R55, fol. 460.
Dirck Hendrick Jan Dirckx, en de kinderen van Jenneken Hendrick Jan Dirckx, getrouwd met Jan Marten Meussen, met name: Adriaen, Meriken, getrouwd met Adriaen Harmsen, Handersken, getrouwd met Reijnder Jan Willems, en de minderjarige kinderen van Hendrick Vermeld op 29-04-1681 R57, fol. 203-207.
Dirck Hendrick Jan Dirckx, en de minderjarige kinderen van Hendrick Jan Marten Meussen Vererving op 29-04-1681 R57, fol. 203-207.
De weduwe van Dirick, zoon van Hendrick Jan Dierck Aert Smits met 2 kinderen: Jenneke, getrouwd met Aert Jan Willems, en Hendrijn, getrouwd met Matthijs Ariaens de Leest Vererving 1646-1706 Hg-86; Hg-1706.
Matheus Adriaen Aert Rutten de Leest Koop van de andere 1/2 op 10-03-1695, vermeld in 1722 R70, fol. 290-290v; VP-1722, fol. 608.
De 3 kinderen van Matthijs Ariaens de Leest Vererving in 1728 Hg-1706.
Jan Mateeuse de Leest Deling op 08-03-1736 Hg-1706; VP-1722, fol. 608.
Jenneke Hendrik Verasseldonk, weduwe van Jan Mateeuse de Leest Vererving 1761-1769 VP-1761, fol. 271.
Agnees Philips Oppers, weduwe van Gerrit Wouter van de Reyt Deling op 22-09-1792; vermeld in 1808 R110, fol. 217v; II-E-238, nr. O-11.
Aelbert Egelmeers, landbouwer op Zondveld Koop op 28-05-1808; vermeld in 1832 Maatboek 1792, nr. 2938-2399 (3436-3438); kadaster 1832.
Anna Egelmeers, echtgenote van J. Timmermans, landbouwster Verwerving in 1849 Art. 158

1.

Johanna Egelmeers, weduwe van H. de Poorter, landbouwer Verwerving in 1852 Art. 1579.
Petrus de Poorter, landbouwer, en Jan de Poorter Verwerving in 1890 Art. 2389.
Hendrikus van der Linden Deling in 1914 Art. 3893.
Elisabeth Bouw, weduwe van Hendrikus van der Linden en consorten Vererving in 1925 Art. 3893.
Hendricus Antonius van der Linden, landbouwer, wonend op Zondveld A 136 Verwerving in 1943, vermeld in 1968 Art. 6895.
 

Bewoners Datum Bronnen
Mattheus Adriaens, Handrien sijn vrouw, Dirck en Ariaen boven, Jan, Marij en Ruth haere kinderen onder de sestien jaer Vermeld in 1709 II-E-38.
Mattheus Adriaen Rutthen de Leest Vermeld 1709-1724 II-B-28 (1709), II-E-68 (1710), 237 (1712), 70 (1713), 71 (1714), 81 (1715), 73 (1716), 74 (1717), 121 (1718), 122 (1719), 123 (1720), 124 (1721), 86 (1722), II-B-48 (1724).
Niet arm. Boven de 16: Jan Mattheus Ariens (man), Jenneke (vrouw). Onder de 16: Arnoldis Dircx (kostkind) Vemeld in 1736 II-E-66
Jan Mateeussen de Leest Vermeld in 1736-1761 II-E-17 en 18, nr. 348;II-E-75 (1737).
Geerit van Rydt Vermeld in 1766-1776 II-E-17 en 18, nr. 348.
Jan van de Cromvoirt Vermeld in 1781 II-E-17 en 18, nr. 348.
De weduwe van Jan van de Crommert Vermeld in 1786 II-E-17 en 18, nr. 348.
Matys van den Heuvel Vermeld in 1798 II-E-17 en 18, nr. 348.
Aalbert Joseph Egelmeers Vermeld in 1806-1811 E248 (1806), E249 (1807), E250 (1808), E251 (1810), E253 (1811).
Man: Aalbert J. Egermeer, 49 jaar, geboren op 15-9-1761 in Erp
Vrouw: Petronella M. van Erp, 48 jaar, geboren op 15-4-1762 in Veghel
Kind: Johannes A. Egermeer, 8 jaar, geboren op 13-12-1802 in Veghel
Kind: Johanna A. Egermeer, 7 jaar, geboren op 24-6-1803 in Veghel
Kind: Anneke A. Egermeer, 4 jaar, geboren op 15-9-18-6 in Veghel
Inwonend: Johanna H. van Heeswijk, 20 jaar, geboren op 15-8-1790 in Veghel
Vemeld in 1810 NA1588, Bevolkingsregister Veghel van 1810.
Aalbert Egelmeer Vermeld in 1822-1824 NA1221 (1822), NA1222 (1823), NA1223 (1824)
Man: Aalbert Egelmeer, 60 jaar, landbouwer, geboren in Beek en Donk
Vrouw: Petronella van Erp, 67 jaar, geboren in Veghel
Kind: Johannes Egelmeer, 27 jaar, landbouwer, geboren in Veghel
Kind: Anna Maria Egelmeer, 22 jaar, geboren in Veghel
Kind: Hendrik van den Broek, 15 jaar, geboren in Uden
Vermeld in 1830 NA1590, Bevolkingsregister Veghel van 1830.
Piet Vogels Vermeld in 1833-1840 NA1224.
Man: Petrus Vogels, 44 jaar, bouwman, geboren in Veghel
Vrouw: Maria van Schijndel, 39 jaar, geboren in Veghel
Kind: Jan Vogels, 6 jaar, geboren in Veghel
Kind: Hendrikus Vogels, 3 jaar, geboren in Veghel
Dienstbode: Wilhelmus Heyerman, 24 jaar, geboren in Veghel
Dienstmeid: Ardina van der Heijden, 23 jaar, geboren in Sint-Oedenrode
Bijschrift kind: Johanna Vogels, geboren in Veghel op 15-2-1841
Bijschrift kind: Petrus Vogels, geboren in Veghel op 6-9-1843
Vermeld in 1840 NA1591, Bevolkingsregister Veghel van 1840.
Peter Jan Vogels Vermeld 1842-1849 NA1225.
Piet Vogels Vermeld in 1846-1848 Inv. nr. 1702.
Gerrit Timmermans Vermeld in 1846-1848, tussen 1846 en 1848 kwam het gezin hier wonen Inv. nr. 1702.
Vader: Gerrit Timmermans, geboren in 1802 te Schijndel
Moeder: Anna Egelmeers, geboren in 1807 te Veghel
Zoon: Martinus Timmermans, geboren in 1838 te Schijndel
Zoon: Adriaan Timmermans, geboren in 1839 te Schijndel
Zoon: Martinus Timmermans, geboren in 1841 te Schijndel
Zoon: Jan Timmermans, geboren in 1848 te Veghel
Dochter: Petronella Timmermans, geboren in 1834 te Schijndel
Dochter: Adriana Timmermans, geboren in 1835  te Schijndel
Dochter: Johanna Timmermans, geboren in 1844 te Schijndel
Dochter: Henrica Timmermans, geboren in 1846 te Schijndel
Vermeld in 1849-1851, op 9 juni 1851 verhuisde het gezin naar Boxtel NA1594, Bevolkingsregister Veghel van 1849-1862.
De weduwe van H. de Poorter Vermeld in 1851-1870 Inv. nr. 1703 t/m 1705.
Hoofd, later moeder: Johanna Egelmeers, weduwe van Hendicus de Poorter, geboren in september 1802 te Veghel, akkerbouwer
Zoon, later hoofd: Petrus de Porter, geboren in 1832 te Veghel, akkerbouwer
Zoon, later broer: Jan de Porter, geboren op 4-5-1843 te Veghel, akkerbouwer
Bijschrift, vrouw: Johanna Habraken, geboren op 13-11-1838 te Sint-Oedenrode
Vermeld op 31-12-1859 Invulbiljetten 31-12-1859, inv. nr. 1764
Hoofd: Johanna Engelmeer, weduwe van Hendricus de Porter, geboren in september 1802 te Veghel
Zoon: Petrus de Porter, geboren in 1832 te Veghel, doorgestreept, gehuwd op 22-2-1862 met Johanna Habraken
Schoondochter: Johanna Habraken, geboren op 13-11-1838 te Sint-Oedenrode, doorgestreept, gehuwd op 22-2-1862 met Petrus de Porter
Zoon: Jan de Porter, geboren op 4-11-1843 te Veghel, dpprgestreept, naar register A-Z
Vermeld in 1862-1870 Bevolkingsregister 1862-1870, inv. nr. 1605, blad nr. 869, Zondveld, huis nr. 643
Peter H. de Poorter Vermeld in 1862-1870 Inv. nr. 1704, 1705 en 1711.
Hoofd: Petrus de Porter, geboren op 9-11-1832 te Veghel
Vrouw: Johanna Habraken, geboren op 13-11-1838 te Sint-Oedenrode, doorgestreept, overleden op 7-6-1863
Bijschrift, dochter: Hendrica de Porter, geboren op 6-6-1863 te Veghel
Bijschrift, broer: Jan de Porter, geboren op 4-5-1843 te Veghel, bijgeschreven bij de volkstelling van 1-12-1869
Bijschrift, moeder: Johanna Egelmeer, geboren op 6-2-1803 te Veghel, bijgeschreven bij de volkstelling van 1-12-1869
Vermeld in 1862-1870 Bevolkingsregister 1862-1870, inv. nr. 1605, blad nr. 872, Zondveld, huis nr. 643
Hoofd: Petrus de Poorter, geboren op 9-11-1832 te Veghel
Dochter: Hendrica de Poorter, geboren op 7-7-1863 te Veghel
Moeder: Johanna Egelmeer, geboren op 6-2-1803 te Veghel
Broer: Jan de Porter, geboren op 4-5-1843 te Veghel
Vermeld op 1-12-1869 Volkstelling 1-12-1869, inv. nr. 1777
Hoofd: Petrus de Poorter, geboren op 9-11-1832 te Veghel
Dochter: Hendrica de Poorter, geboren op 6-6-1863 te Veghel, doorgestreept, geboekt naar register J-L, fol. 1172
Broer: Jan de Porter, geboren op 4-5-1843 te Veghel
Moeder: Johanna Egelmeer, geboren op 6-2-1803 te Veghel, doorgestreept, overleden op 3-6-1885
Vermeld in 1870-1891 Bevolkingsregister 1872-1890, inv. nr. 1620. fol. 1401, Zondveld
Hoofd: Petrus de Poorter, geboren op 9-11-1833Dochter: Hendrika de Poorter, geboren op 7-6-1863 te Veghel
Broer: Jan de Porter, geboren op 4-5-1844 te Veghel
Moeder: Johanna Egelmeer, weduwe van Hendrikus de Poorter, geboren in september 1803 te Veghel
Vermeld op 1-12-1879 Volkstelling 1-12-1879, inv. nr. 1805
Hoofd: Petrus de Poorter, geboren op 9-11-1832, doorgestreept, overleden op 17-11-1909
Broer: Jan de Porter, geboren op 4-5-1843 te Veghel
Vermeld in 1892-1910 Bevolkingsregister 1892-1910, inv. nr. 1631, fol. 1453
De kinderen van H. de Poorter Opgevolgd in 1898-1910 Inv. nr. 1706 en 1707.
Hoofd: Hendricus van der Linden, geboren op 19-12-1862 te Veghel
Vrouw: Hendrika de Poorter, geboren op 6-6-1873 te Veghel
Op 21 mei 1891 uit Sint-Oedenrode gekomen, vermeld 1891-1892 Bevolkingsregister 1870-1892, inv. nr. 1619, fol. 1172, Zondveld
Hoofd: Hendricus van der Linden, geboren op 19-12-1862 te Veghel, woont in bij zijn schoonvader Petrus de Poorter, fol. 1453
Vrouw: Hendrika de Poorter, geboren op 6-6-1873 te Veghel, doorgestreept, overleden op 26-11-1904
Bijschrift op 20-10-1906, vrouw: Elisabeth Bouw, geboren op 11-5-1872 te Veghel, overgeboekt van dienstbodenregister, fol. 32
Bijschrift op 29-7-1907, dochter: Hendrika van der Linden, geboren op 27-7-1907 te Veghel
Bijschrift op 17-10-1908, zoon: Johannes Lambertus van der Linen, geboren op 16-8-1908 te Veghel
Bijschrift op 18-7-1910, zoon: Petrus Leonardus van der Linden, geboren op 16-7-1910 te Veghel
Bijschrift op 18-7-1910, zoon: Wilhelmus Hendrikus van der Linden, geboren op 16-7-1910 te Veghel
Vermeld 1892-1910 Bevolkingsregister 1892-1910, inv. nr. 1630, fol. 1212
Hoofd: Hendricus van der Linden, geboren op 19-12-1862 te Veghel, landbouwer
Vrouw: Elisabeth Bouw, geboren op 11-5-1872 te Veghel
Dochter: Hendrika van der Linden, geboren op 27-7-1907 te Veghel
Zoon: Johannes Lambertus van der Linden, geboren op 16-8-1908 te Veghel
Zoon: Petrus Leonardus van der Linden, geboren op 16-7-1910 te Veghel
Zoon: Wilhelmus Hendrikus van der Linden, geboren op 16-7-1910 te Veghel, doorgestreept, overleden op 3-3-1911
Bijschrift op 29-12-1911, dochter: Lamberta van der Linden, geboren op 22-12-1911
Bijschrift op 30-8-1913, zoon: Hendrikus van der Linden, geboren op 29-8-1913
Vemeld in 1910-1921 Bevolkingsregister 1910-1921, inv. nr. 1641, folio 274
Hoofd: Jan de Poorter, geboren op 4-5-1843 te Veghel, landbouwer, doorgestreept, geboekt naar gesticht, fol. 27 Vemeld in 1910-1921 Bevolkingsregister 1910-1921, inv. nr. 1642, folio 207
Hendricus van der Linden Vermeld in 1910-1931 Inv. nr. 1708 en 1710.
De weduwe van H. van de Linden Vermeld in 1932 Inv. nr. 1712.
Hendricus W.J. van der Linden Vermeld in 1943 en 1967 Art. 6895; doc. Veghel, nr. 383.
F. van de Linden Vermeld in 2006 Adressengids Zijtaart, 2006.
Bouwstijlen - Thema's - Groei - Organisaties - Veldnamen
Afkortingen - Toelichting verenigingen - Toelichting Huizen - Toelichting Kroniek - Downloads