Foto's Huizen Kroniek

Verklaringen afgelegd in 1689


R93, fol. 87 (24-2-1689)   Philip Jansen, oud ongeveer 16 jaren, gedaagd, heeft verklaard “dat den 21 deser maent van december lestleden, ofte ontrent die tijd gehoort heeft dat Aart Sleurs in de woonhuijsinge van Cornelis Hendrick Jans tot Roy questie maacte tegens Jacob Koppens, mulder op de Coevering

En dat dat hij Aart Sleurs naar eenige questiente redenen daarop een bloot mes hebbende een swarten hegt uijt sijn sack haalde, stootende daar mede naer gemelte Coppens, waerop dan de voorscreven Cornelis Hendrick Jans met een drie stapele houte stoel is tusschen beijde geloopende, stootende daar mede Aart Sleurs terugge tegens een kist voor int huijs staande.”

R93, fol. 88v (26-4-1689)   Voor schepenen van Veghel verschenen meester Bastiaan Max en Jochim de Wilt, allebei inwoners van Uden, en Michiel de Gunster, inwoner van Veghel en chirurgijn.

Op verzoek van de hoogschot van Den Bosch hebben zijn“gevisiteert, geopent ende ondersogt” “het doode lichaam van Jan Peter Teunis Hendricks, verklaerende daar aan bevonden te hebben een gesteecke wonde in de buijck aan de slincker kandt, ingaande tusschen de tweede ende derde corte ribbe, penetrerende opwaers, dwars door de milt, de maag opgeslipt, door de diaphragma in de borst, door een veer van de loos, dwars door de (ee)s darm in de stael van het hardt, welke wonden zij comparanten ende chirurgijns verklaeren den aflijvige den doot te hebben gedaen ende veroorsaekt.”

R93, fol. 79v (18-6-1689)   Schepenen van Veghel verklaren “dat soodanige booter, speck, eijeren, hoenderen”, die de toonder van deze brief, Josina Gijsberts, vervoert “naer Sgravenhagen, goederen ende waeren sijn alhier binnen onsen dorpe gevallen ende gewonnen ende bij onse nabuuren en ingesetenen aen de selve verkogt ende overgeaeten. Waer omme versocht wort, dat daer mede onverhindert mag passeeren.”

R93, fol. 99 (19-7-1689)   “Wij Cornelis van der Hagen, Jan van der Mee, ende Jacob van den Tillaer, schepenen van Vechel, quaertier van Peellant, meierij van Shertogenbosche, hebben ten versoecke van den heer Grave van Berlo, colonel van een regiment paarden ten dienste deser landen, onse vervoegt alhier in onse kercke om oculaiere inspectie ende visie te nemen wegens seeckere oude sepulturen ende sercken (grafzerken).

Waer inne bevonden een serck waer anno vijftienhondert seven den 7 meert met nog meer letteren die om de outheijt qualijck conde gelesen worden, sijnse op ider hoeck een wapen met negen vogelkens, sijnde van der A, een Bourgondies Cruys [sijnde Van] Erp, twee vissen ruge tegens ruge [sijnde] Borggraeff, ende een recht getande Baar, sijnde Suermonts, soo meer andere verklaerden.

Item nog een serck waar op stont Joncker Jacob Suermont sterft anno vijftien hondert ses en tachtentig in Augusto, met eenige (vor)ige letteren, soo wij niet beters konnen oordeelen, alsoo als boven qualijck leesbaar is, maar op den sarck staat twee wapens, sijnde d’een oprecht getande gonderse baar.

Geven wij redenen van welwetentheyt ‘t selve alsoo bevonden te hebben, ende tot confirmatie van desen, hebben dit met onden dorps segel bekragticht, ende bij onsen substituut secretaris onderteeckent.”

R93, fol. 102v (15-12-1689)   Zie voor meer details over de onderstaande verklaring de kroniek van 1689.

Adriaen Smits, oud-president en tegenwoordig schepen, oud ca. 63 jaren, Aert Goorts, oud-schepen, oud ca. 52 jaren en Hendrick Martens, oud-schepen, oud ca. 63 jaren, zijn gedaagd op verzoek van de tegenwoordige schutters en gezworenen van Veghel.

Zij hebben verklaard “dat hun seer wel kennelijck is, dat van alle tijden ense soo lange als haer memorie gedraegt, eenen passabelen ganck, drijf ende vaerweg is geweest, komenden van de Valstraet, neffens het huijs ende langst de erve en landerijen van Jan Joorden Donckers, op den ordinarissen weg naer Den Bosch op Teunis Gerrit Koenen uijt ende vervolgens op Hendrick Lamberts van de Ven, ofte wel langst de weduwe van Peter Goorts van Erp, omme te varen naer den molen, kercken ofte straet des dorps, naer dat ider sijnen weg was leggende.

Welcke ordinaere weg Jan Joorden Donckers voorscreven ontrent twaelf jaeeren haerwaerts aldaer eijgenaer geworden sijnde, met eijcken ende willige heesters heeft bepoott, ende int hooft vande pooterie die opgegraven, gelijck de selve voor als nog opgegraven leijt, waer naer hij Jan Joorden Donckers selver eenen weg gemaeckt heeft tusschen de gemelte poterie sijn huijs ende erffenisse, welcke niemant en konde gebruijcken als hij selver, ende Willem Dielissen synen naebeur.

Ende is dien nieuwe weg, soo als haer attestanten aen de teeckenen geblecken is, omme de passatie te beletten wederom opgegraven ende naederhant wederom ingestooten.

Verklaerende hij eerste deponent (Adriaen Smits) dat Jan Joorden Donckers voorscreven selver en in persoon tegens hem beleden heeft dat hij dien nieuwen weg opgegraven hadde, met verder bijvoeginge dat hij sulcx gedaen hadden om den voetweg te verbeteren.

Allegerende hij derde deponent (Hendrick Martens) voor redenen van wetenschap dat het selve goed sijne ouders altijt in eijgendom heeft toebehoort, ende die weg bij sijne ouder leven duijsende maelen met pert en kaer heeft gevaeren, gegaen ende gedreven.

Dat oock hem kennelijck is dat de Hoogschouwe en Leenmannen bij sijn ouders tijden dien weg begaen ende beschouwt hebben, ende dat hij selver die verscheijden maelen heeft gerepaereert, geŽffent ende opgemeackt, om van de hoogschouwe niet actionabel te wesen.

Verders allegeert hij eerste deponent (Adriaen Smits) voor redenen als boven die selve als een ordinaere weg met peert en kaar ten allen tijden te hebben gebruijckt door dien sijn swaeger op het selve goet, waer van hij Jan Joordens tegenwoordig eijgenaer is, heeft gewoont.

Attesteert hij mede, tweede deponent (Aert Goorts), dat hij in sijne jonge jaeren voor knegt gewoont hebbende bij Hendrick Teunis Martens van Erp, dien selven weg altijt rustelijck en vredelijck en sonder lettsel heeft gebruijckt ende van veel andere heeft sien gebruijcken.”

Bouwstijlen - Thema's - Groei - Organisaties - Veldnamen - Attestaties
Afkortingen - Toelichting verenigingen - Toelichting Huizen - Toelichting Kroniek - Downloads